Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 46/2014 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1]) oraz § 11 pkt. 2 uchwały Nr XXIII/142/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 329.119 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 329.119 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 13.013.842 zł w tym:

a) dochody majątkowe - 321.820 zł,

b) dochody bieżące - 12.692.022 zł:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.145.323 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł,

2) Wydatki budżetowe ogółem: 12.828.755 zł w tym:

c) wydatki majątkowe - 257.791 zł,

d) wydatki bieżące - 12.570.964 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.145.323 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 814.145 zł.

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 października 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1) Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 w kwocie 262.711 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.458.2014.IS z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 852 rozdz. 85213§ 2030 w kwocie 1.387 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.461.2014.MA z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

3) Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 25.000 zł z zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.443.2014.MA z przeznaczeniem na realizacje programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

4) Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 5.356 zł zgodnie z decyzja Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.455.2014.MA z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

5) Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 29.720 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i § 2040 o kwotę 4.945 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r - "Wyprawka szkolna".

6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 10.000 zł a zwiększa się § 4300 z przeznaczeniem na opłatę rachunków za usługi.

7) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 750231 § 4350 o kwotę 3.000 zł a zwiększa się § 4280 o kwotę 500 z przeznaczeniem na opłatę rachunku za badania okresowe pracowników i w rozdz. 75095 § 4610 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na opłatę kosztów postępowania sądowego.

8) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Klukowie w dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 4.900 zł a zwiększa wydatki w dz. 80110 § 4300 o kwotę 4.900 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za usługi, w rozdz. 80110 § 4210 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 688 zł, a zwiększa w rozdz. 80195 § 4440 o kwotę 688 z przeznaczeniem na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

9) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 3.160 zł, a zwiększa § 4260 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur za energię elektryczną i w rozdz. 80106 § 4520 o kwotę 1.960 zł z przeznaczeniem za opłacenie pobytu dziecka w przedszkolu w gminie Brańsk.

10) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone w GOPS w dz. 852 rozdz 85212 § 3110 o kwotę 559 i § 4120 o kwotę 25 zł, a zwiększa § 4210 o kwotę 5 i § 4300 o kwotę 25 z przeznaczeniem na zakup druków na stanowisko świadczeń rodzinnych i kosztów przesyłki, i § 4580 o kwotę 559 z przeznaczeniem na wypłatę odsetek od zasiłków dla opiekunów.

11) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania własne w GOPS w dz. 852 rozdz. 85219 § 4170 o kwotę 2.000 zł, § 4210 o kwotę 500 i § 4700 o kwotę 700 zł, a zwiększa się wydatki w dz. 852 rozdz. 85219 § 4280 o kwotę 100 przeznaczeniem na opłatę za badania okresowe pracowników, w § 4410 o kwotę 700 z przeznaczeniem na wypłatę kosztów podróży służbowych i w rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt osób samotnych w domach pomocy społecznej.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


[1]] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe