Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 5 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 594; zmiany z 2013 r, poz. 645, poz.1318 zmiany z 2014 r, poz. 379, poz.1072) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Tykocin:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,90 zł od 1 m2 powierzchni, z zastrzeżeniem lit. b);

b) bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, w tym związanych z procesami poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,03 zł od 1 m2 powierzchni;

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni;

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,42 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem lit. c) i d);

c) bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, w tym związanych z procesami poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków - 1,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie gromadzenia zbiorów muzealnych, udostępniania tych zbiorów do celów edukacyjnych oraz prowadzeniem działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę - 1,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

f) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

g) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli a. 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 z zastrzeżeniem lit. b), b. stanowiących rurociągi przewody sieci rozdzielczej wody oraz ogrodzenia bezpośrednich stref ochronnych ujęć wody, studni głębinowych oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 0,3 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXII/232/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe