Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 4/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach

z dnia 19 grudnia 2014r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Drohiczyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie Nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Drohiczyn ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3528).

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie oraz sołectwach położonych na terenie obszaru zagrożonego.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz Weterynarii


Mirosław Tołwiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe