Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Kolneńskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.849, 951 i 1529, oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), postanawiam, co następuje:

§ 1.

Stwierdzić obsadzenie mandatu radnego Rady Powiatu Kolneńskiego w okręgu wyborczym Nr 2 przez Pana Stanisława Konopkę z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość.

§ 2.

Postanowienie w sprawie obsadzenia mandatu radnego doręczyć niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Podlaskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Kolneńskiego.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie

W wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r., Pan Andrzej Piętka z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość został wybrany radnym Rady Powiatu Kolneńskiego w okręgu wyborczym Nr 2. W ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 30 listopada 2014 r. został wybrany Wójtem Gminy Grabowo. Z przepisu art. 383 §1 pkt. 6 Kodeksu wyborczego wynika, że wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku wyboru na wójta, osoba wybrana nie ma możliwości wyboru pomiędzy mandatem radnego, a mandatem wójta. Mandat radnego wygasa. Kolejną osobą z listy Nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym Nr 2 w wyborach do Rady Powiatu Kolneńskiego, która uzyskała kolejno największą ilość głosów z tej listy, nie utraciła praw wyborczych i wyraziła zgodę na objęcie mandatu radnego Rady Powiatu Kolneńskiego, jest Pan Stanisław Konopka. W związku z czym, postanowiłem jak w sentencji.

Komisarz Wyborczy


Jan Leszczewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe