Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/14/14 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Czyżew na rok budżetowy 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594[1])) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) w porozumieniu z dyrektorami szkół Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Czyżew wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. 1. Dofinansowywane będą następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół:

1) opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych, studiach magisterskich i kursach kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli, w specjalnościach:

a) rytmika,

b) edukacja dla bezpieczeństwa,

c) oligofrenopedagogika.

2) udział w warsztatach, kursach i szkoleniach;

3) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli;

4) koszty związane z różnymi formami doskonalenia zawodowego.

2. Ustala się maksymalną kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości 50% poniesionych kosztów.

3. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 są dofinansowywane w całości.

§ 3. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 uwzględnia wnioski dyrektorów szkół wynikające z wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli danej szkoły.

§ 4. Dyrektorzy szkół złożą sprawozdania ze sposobu wykorzystania w roku 2015 środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w terminie do dnia 31 marca 2016 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe