reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/20/14 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 66.562.818 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 54.717.794 zł,

- majątkowe w wysokości 11.845.024 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 68.754.488 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 50.968.638 zł,

- majątkowe w wysokości 17.785.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości- 283.000 zł,

2) celową w wysokości- 300.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego,

3) celową w wysokości- 129.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.191.670 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie- 2.191.670 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.260.381 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.068.711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 4.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.191.670 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.068.711 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 5.873.646 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 338.762 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 284.417 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy".

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy".

3. Ustala się wydatki w kwocie 47.345 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy".

4. Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł i wydatki w kwocie 140.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.826.140 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.826.140 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 291.268,33 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Bokiny kwotę 12.366,36 zł,

2. sołectwa Daniłowo Duże kwotę 10.871,25 zł,

3. sołectwa Daniłowo Małe kwotę 6.766,02 zł,

4. sołectwa Gąsówka-Oleksin kwotę 7.678,29 zł,

5. sołectwa Gąsówka-Osse kwotę 14.317,61 zł,

6. sołectwa Gąsówka-Skwarki kwotę 11.428,75 zł,

7. sołectwa Gąsówka-Somachy kwotę 6.487,27 zł,

8. sołectwa Gąsówka Stara kwotę 6.740,68 zł,

9. sołectwa Gąsówka Stara Kolonia kwotę 16.294,20 zł,

10. sołectwa Łapy-Dębowina kwotę 17.181,13 zł,

11. sołectwa Łapy-Kołpaki kwotę 7.551,59 zł,

12. sołectwa Łapy-Korczaki kwotę 6.436,59 zł,

13. sołectwa Łapy-Łynki kwotę 9.553,52 zł,

14. sołectwa Łapy-Pluśniaki kwotę 8.387,84 zł,

15. sołectwa Łapy-Szołajdy kwotę 12.645,11 zł,

16. sołectwa Łupianka Nowa kwotę 7.070,11 zł,

17. sołectwa Łupianka Stara kwotę 16.801,02 zł,

18. sołectwa Płonka-Matyski kwotę 6.842,04 zł,

19. sołectwa Płonka Kościelna kwotę 16.344,88 zł,

20. sołectwa Płonka-Kozły kwotę 8.641,25 zł,

21. sołectwa Płonka-Strumianka kwotę 12.873,18 zł,

22. sołectwa Roszki-Włodki kwotę 6.842,04 zł,

23. sołectwa Roszki-Wodźki kwotę 8.894,66 zł,

24. sołectwa Uhowo I kwotę 25.340,90 zł,

25. sołectwa Uhowo II kwotę 18.473,52 zł,

26. sołectwa Wólka Waniewska kwotę 8.438,52 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2.640.870 zł, koszty - 2.580.870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 801.100 zł, wydatki - 801.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Łap do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 4.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 2.191.670 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.068.711 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 5.873.646 zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Jan Maciejewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/20/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/20/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/20/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/20/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Anna Kośmider

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama