Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie budżetu gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 , pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie oraz gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211. art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r poz. 885 i 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 7.907.027 zł, z tego:

a) bieżące 7.119.137 zł,

b) majątkowe 787.890 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 8.718.327 zł, z tego:

a) bieżące 6.871.274 zł,

b) majątkowe 1.847.053 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 11.000 zł.

§ 2. W budżecie tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł;

2) rezerwę celową w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 811.300 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.000.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 811.300 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł,

3) wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 342.887 zł.

§ 7. Ustala się:

1) dochody w kwocie 35.000 zł. z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

2) dochody w kwocie 6.000 zł oraz wydatki w kwocie 6.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;

3) dochody w kwocie 130.000 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 130.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami;

4) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

5) ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 109.694 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1) sołectwo Biała Straż kwotę 5.996 zł;

2) sołectwo Dasze kwotę 11.598 zł;

3) sołectwo Dobrowoda kwotę 11.414 zł;

4) sołectwo Gruzka kwotę 6.601 zł;

5) sołectwo Kuraszewo kwotę 6.627 zł;

6) sołectwo Pogreby kwotę 7.232 zł;

7) sołectwo Piotrowszczyzna kwotę 5.970 zł;

8) sołectwo Policzna kwotę 9.310 zł;

9) sołectwo Repczyce kwotę 6.391 zł;

10) sołectwo Saki kwotę 8.547 zł;

11) sołectwo Suchowolce kwotę 8.675 zł;

12) sołectwo Toporki kwotę 8.179 zł;

13) sołectwo Zaleszany kwotę 6.706 zł;

14) sołectwo Żuki kwotę 6.443 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonych w załączniku nr 3 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień między działami;

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

6) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Lange


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/20/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/20/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Limit


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/20/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Rozchody


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/20/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/20/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe