reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 5083/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Miastkowo nr XXVII/185/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91
ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Miastkowo
Nr XXVII/185/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w związku z zapisami zawartymi w:

1) Załączniku Nr 1 do Uchwały - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego:

a) część B.1, poz. nr 9, 10 i 12 - zgodnie z którymi składający informację zobowiązany jest podać imię ojca, matki, numer PESEL, a dla prowadzących działalność gospodarczą także numer NIP, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465), a także pozostaje w sprzeczności z postanowieniami ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1314 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/185/2014 w wyżej wskazanym zakresie;

b) część E.2, poz. nr 2 - zgodnie z którą należy wykazać powierzchnię użytkową budynków lub ich części: "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: w części budynków mieszkalnych / w budynkach pozostałych", co pozostaje w sprzeczności z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) w zw. z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia;

c) część G - w której nie przewidziano rubryk dotyczących sadów klasy III i IV,
co uniemożliwia wykazanie tego typu gruntów przez podatnika i pozostaje w sprzeczności
z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 1381 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia;

d) część G - w zakresie rubryki: "Użytki zielone", co stanowi naruszenie art. 1 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)
w zw. z § 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/185/2014 , część G, w zakresie słów: "Użytki zielone";

2) Załączniku Nr 2 do Uchwały - Deklaracja na podatek od nieruchomości : część D.2, poz. nr 2 - zgodnie z którą należy wykazać powierzchnię użytkową budynków lub ich części: "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: w części budynków mieszkalnych / w budynkach pozostałych", co pozostaje w sprzeczności z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) w zw. z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia;

3) Załączniku Nr 3 do Uchwały - Deklaracja na podatek rolny :

a) część D - w której nie przewidziano rubryk dotyczących sadów klasy III i IV,
co uniemożliwia wykazanie tego typu gruntów przez podatnika i pozostaje w sprzeczności
z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 1381 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia;

b) część D - w zakresie rubryki: "Użytki zielone", co stanowi naruszenie art. 1 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)
w zw. z § 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/185/2014 , część D, w zakresie słów: "Użytki zielone".

U z a s a d n i e n i e W dniu 17 listopada 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Miastkowo Nr XXVII/185/2014 z dnia 7 listopada
2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na mocy przedmiotowej Uchwały Rada określiła wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego; deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 11 grudnia 2014 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 do Uchwały, wskazano również charakter naruszeń oraz naruszane przepisy. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
11 grudnia 2014 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Związane jest to z zapisami zawartymi w:

1) Załączniku Nr 1 do Uchwały - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego:

- część B.1, poz. nr 9, 10, 12 - zgodnie z którymi składający informację zobowiązany jest podać imię ojca, matki, numer PESEL, a dla prowadzących działalność gospodarczą także numer NIP, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465), a także pozostaje w sprzeczności z postanowieniami ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1314 ze zm.). Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. (z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.) o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1016) wprowadzono identyfikator podatkowy, którym jest numer PESEL bądź NIP, wymóg wykazywania obydwu tych numerów jest bezzasadny;

- część E.2, poz. nr 2 - zgodnie z którą należy wykazać powierzchnię użytkową budynków lub ich części: "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: w części budynków mieszkalnych / w budynkach pozostałych", co pozostaje w sprzeczności z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) w zw. z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z przywołanymi przepisami, w pozycji tej powinna być wykazana powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

- część G - w której nie przewidziano rubryk dotyczących sadów klasy III i IV,
co uniemożliwia wykazanie tego typu gruntów przez podatnika i pozostaje w sprzeczności
z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; ponadto w części tej wprowadzono rubrykę: "Użytki zielone", co stanowi naruszenie art. 1 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)
w zw. z § 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 ze zm.), które to przepisy nie przewidują tego typu kategorii gruntów; rubryka: "Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR" powinna być oznaczona jako Grunty zadrzewione i zakrzewione położone na UR, a powinna obejmować również grunty klasy IVb; Jednocześnie wskazuje się, że w nagłówku formularza (poz. nr 2) wprowadzono zapis - "na Rok …". Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego nie jest składana co roku, a jedynie w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania, w związku z czym zapis ten jest zbędny w zakresie słowa "na". Zwraca się również uwagę na zapisy zawarte w części C, którą należy wypełnić, gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową i w której należy wykazać dane współmałżonka, co nie odpowiada postanowieniom ustaw: z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych, z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym, które w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów wprowadzają zasadę, że obowiązek podatkowy ciąży w takim przypadku solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Zgodnie z powoływanymi regulacjami, na każdym współwłaścicielu lub posiadaczu ciążą takie obowiązki, jakie przewidziano dla właścicieli. Oznacza to, że co do zasady każdy ze współwłaścicieli (posiadaczy) zobowiązany jest do złożenia informacji podatkowej, a organ każdemu ze współwłaścicieli (posiadaczy) powinien doręczyć decyzję ustalającą podatek, przy czym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli (posiadaczy). W świetle obowiązujących przepisów możliwe jest zatem takie określenie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w którym będzie wykazanych dwoje małżonków, ale w którym zakres danych ich dotyczących będzie jednakowy (w szczególności w odniesieniu do rubryk: identyfikator podatkowy oraz oświadczenie i podpis składającego). W zakwestionowanym wzorze informacji należy wykazać jedynie dane współmałżonka, natomiast nie jest on traktowany jako składający informację. Wskazuje się także, iż w świetle stawki podatku od nieruchomości od budowli określonej na 2015 rok Uchwałą Nr XXVII/183/2014 z dnia 7 listopada 2014 r., a na 2014 r. Uchwałą Nr XXII/128/2013, wynoszącej 2 %, należy rozważyć zasadność wykazywania w części E.3 odrębnie wartości budowli służących zaopatrzeniu wsi w wodę , a odrębnie wartości pozostałych budowli.

2) Załączniku Nr 2 do Uchwały - Deklaracja na podatek od nieruchomości:

- część D.2, poz. nr 2 - zgodnie z którą należy wykazać powierzchnię użytkową budynków lub ich części: "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: w części budynków mieszkalnych / w budynkach pozostałych", co pozostaje w sprzeczności z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) w zw. z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z przywołanymi przepisami, w pozycji tej powinna być wykazana powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; Ponadto wskazuje się na zapis zawarty w części D.3 Załącznika, zgodnie z którym należy wykazać wartość budowli "pozostałych", w rubryce tej podatnik powinien wykazać wartość wszystkich budowli, a nie tylko "pozostałych". Wskazuje się również, iż zgodnie z brzmieniem art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), łączna kwota podatku wykazywana w części E, powinna być wykazywana po zaokrągleniu do pełnych złotych.

3) Załączniku Nr 3 do Uchwały - Deklaracja na podatek rolny:

- część D - w której nie przewidziano rubryk dotyczących sadów klasy III i IV,
co uniemożliwia wykazanie tego typu gruntów przez podatnika i pozostaje w sprzeczności
z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; ponadto w części tej wprowadzono rubrykę: "Użytki zielone", co stanowi naruszenie art. 1 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)
w zw. z § 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 ze zm.), które to przepisy nie przewidują tego typu kategorii gruntów; rubryka: "Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR" powinna być oznaczona jako Grunty zadrzewione i zakrzewione położone na UR, a powinna obejmować również grunty klasy IVb. Wskazuje się również, że przedłożony tut. Izbie wzór Załącznika Nr 3 nie zawiera treści pouczenia, a w Załączniku Nr 4 jest ona niepełna. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama