reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/211/14 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 21 października 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasionówka na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 99 405 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 99 405 zł, dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 66 030 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu stanowi Załącznik nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadwyżka budżetu w kwocie 159 455 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodówz tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, w tym kwota 103 100 zł w 2014 r., kwota 56 355 zł w roku 2015.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zawarto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 9 722 940 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8 037 822 zł,

- majątkowe w wysokości 1 685 118 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 9 563 485 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 772 599 zł,

- majątkowe w wysokości 1 790 886 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/211/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/211/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/211/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 października 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

L.p.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem

134 110

1

Kredyty

§ 952

0

2

Pożyczki

§ 952

0

3

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 903

134 110


Rozchody ogółem

237 210

1

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów

§ 992

48 000

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

§ 992

55 100

3

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 963

134 110

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/211/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 października 2014 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dotacje

Dla jednostek sektora fin.pub.

Dla jednostek spoza sektora fin.publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Domy i ośrodki kultury

212610

1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

20000

2

Biblioteka

72188

2

3

Gmina Białystok

11500

3

Ogółem

11500

284798

Ogółem

20000

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/211/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 października 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynyjąca wykonanie programu

2014

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

środki wymienione w art .5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

700

70005

6050

''Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka'' 2014-2015

479481

20000

20000

0

0

0

Gmina Jasionówka

2

900

90002

6069
6067

"Zakup środka transportu na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów''

219941

219941

85831

0

0

134110

Gmina Jasionówka

3

600

60017

6050

''Modernizacja dróg dojazdowych do pól''

90504

90504

90504

0

0

0

Gmina Jasionówka

4

720

72095

6069
6067

''Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II,administracja samorządowa''

156930

156930

23540

0

0

133390

Gmina Jasionówka

5

700

70005

6050
6059 6057

''Wykorzystanie energii odnawialnej słonecznej, poprzez wykonanie instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w użyteczności publicznej w Gminie Jasionówka"

1246324

1246324

16227

0

295355

934742

Gmina Jasionówka

6

700

70005

6059 6057

''Budowa placu zabaw w Jasionówce''

18724

18724

3501

0

0

15223

Gmina Jasionówka

7

921

92109

6059 6057

''Zagospodarowanie i modernizacja terenu przynależącego do świetlicy wiejskiej działającej na terenie sołectwa Milewskie'', ''

20334

20334

5554

0

0

14780

Gmina Jasionówka

8

921

92109

6059 6057

Zagospodarowanie i modernizacja terenów w sołectwach Kalinówka Królewska oraz Jasionówka''

18129

18129

5611

0

0

12518

Ogółem

2211904

1752423

239603

0

295355

1217465

Gmina Jasionówka

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/211/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 października 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

- zwiększenie dochodu w dziale 600 rozdz.60017 Drogi wewnętrzne dochody majątkowe o kwotę 45 000 zł wskutek otrzymania dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Milewskie dofinansowanie w kwocie 45 000 zł

- zwiększenie dochodu w dziale 720 rozdz.72095 Pozostała działalność dochody majątkowe o kwotę 24 998 zł ze środków EFRR na realizację przedsięwzięcia "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" zwiększenie dofinansowania o kwotę 24 998 zł (zgodnie z aneksem nr 3 do umowy) ,

- zwiększenie planu dochodów w dziale 921 rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, o kwotę 27 298 zł wskutek realizacji przedsięwzięcia Małe projekty - "Zagospodarowanie o modernizacja terenu przynależącego do świetlicy wiejskiej działającej na terenie sołectwa Milewskie", ''Zagospodarowanie i modernizacja terenów w sołectwach Kalinówka Królewska oraz Jasionówka"

- pismem Nr FB-II.3111.133.2014.MS zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 2030 - kwota 1 109,36 zł przyjęto w planie 1 109 zł.,

- zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 1 000 zł na podstawie umowy darowizny nr 8/2014 z dnia 15.10.2014r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Nadleśnictwem Knyszyn a Gminą Jasionówka-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na cele społeczne użyteczne - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

- zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdz.60017 Drogi wewnętrzne wydatki majątkowe o kwotę 45 000 zł na realizację przedsięwzięcia - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Milewskie - w całości pokryte dofinansowaniem, zmniejszenie wydatków z własnego budżetu w dziale 600 rozdz.60017 Drogi wewnętrzne wydatki majątkowe o kwotę 24 496 zł na realizację przedsięwzięcia - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Milewskie

- zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdz.60016 Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe o kwotę 24 496 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych - wydatek pokryty z oszczędności na przedsięwzięciu droga Milewskie

- zwiększenie wydatków w dziale 720 rozdz.72095 Pozostała działalność dochody majątkowe o 34 730 zł na realizację przedsięwzięcia "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"" w tym zwiększenie dofinansowania o kwotę 29 520 zł , zwiększenie wkładu własnego gminy o kwotę 5 210 zł - wydatek pokryty zmniejszeniem wydatków o tę kwotę w dziale 750 rozdz.75023. Rozbieżności w kwocie dofinansowania o 4 522 zł pomiędzy planem wydatków, a dochodów wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w planie wydatków zgodnie z aneksami nr 1 i 2 do umowy których nie uwzględniono na wydatkach wcześniej, a uwzględniono na dochodach - różnica zostanie pokryta zmniejszeniem wydatków o tę kwotę w dziale 750 rozdz.75023,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 2 242 zł, wydatek pokryty ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r., ze zmniejszenia wydatków w dziale 750 rozdz.75023

- zwiększenie planu wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami, nieruchomościami o kwotę 2 000 zł, wydatek pokryty ze zmniejszenia wydatków w dziale 750 rozdz.75023

- zwiększenie planu wydatków dla GOPS w dziale 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2 000 zł wskutek zwiększenia zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, wydatek pokryty zmniejszeniem wydatków o tę kwotę w dziale 750 rozdz.75023,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 1 000 zł na podstawie umowy darowizny nr 8/2014 z dnia 15.10.2014r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Nadleśnictwem Knyszyn a Gminą Jasionówka-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na cele społeczne użyteczne - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdz.75023 Urzędy gmin o kwotę 74 865 zł

- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 40 000 zł oraz w dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 10 000 zł

- zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wskutek realizacji przedsięwzięcia Małe projekty - ''Zagospodarowanie i modernizacja terenu przynależącego do świetlicy wiejskiej działającej na terenie sołectwa Milewskie'', ''Zagospodarowanie i modernizacja terenów w sołectwach Kalinówka Królewska oraz Jasionówka'' o kwotę 38 463 zł - wydatek pokryty dofinansowaniem oraz kwotą ze zmniejszenia dotacji dla GOKSiT.

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

- zmniejsza się dotację dla GOKSiT o 11 165 zł z budżetu gminy, w związku z realizacją przedsięwzięcia Małe projekty - ''Zagospodarowanie i modernizacja terenu przynależącego do świetlicy wiejskiej działającej na terenie sołectwa Milewskie'', ''Zagospodarowanie i modernizacja terenów w sołectwach Kalinówka Królewska oraz Jasionówka'' (pierwotnie realizacja miała być wydatkiem GOKSiT)

- zwiększenie dotacji celowej dla GOKSIT o 10 000 zł z budżetu gminy.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

tel./fax: +48 (22) 635 46 00

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama