reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Filipów

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 12 pkt 4 i 5 uchwały Nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie na 2014 rok, tj.: zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 104.725 zł oraz zmniejszyć o kwotę 104.725 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2014 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem -14.084.965 zł;

- bieżące - 13.188.525 zł,

- majątkowe - 896.440 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 16.731.751 zł;

- bieżące - 12.773.043 zł,

- majątkowe - 3.958.708 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.646.786 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 2.424.918 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 221.868 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2014
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

562 603,00

0,00

562 603,00

60016

Drogi publiczne gminne

562 603,00

0,00

562 603,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 000,00

611,00

13 611,00

4300

Zakup usług pozostałych

115 700,00

- 975,00

114 725,00

4430

Różne opłaty i składki

51 214,00

364,00

51 578,00

710

Działalność usługowa

101 613,00

0,00

101 613,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

86 613,00

5 029,00

91 642,00

4300

Zakup usług pozostałych

86 613,00

5 029,00

91 642,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

15 000,00

- 5 029,00

9 971,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

- 5 029,00

9 971,00

750

Administracja publiczna

1 809 465,00

0,00

1 809 465,00

75011

Urzędy wojewódzkie

46 269,00

425,00

46 694,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 950,00

425,00

2 375,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 332 931,00

- 1 598,00

1 331 333,00

4300

Zakup usług pozostałych

163 780,00

- 1 600,00

162 180,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 700,00

2,00

4 702,00

75095

Pozostała działalność

331 304,00

1 173,00

332 477,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

160 214,00

184,00

160 398,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

31 684,00

223,00

31 907,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 700,00

766,00

4 466,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

95 182,00

0,00

95 182,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

92 182,00

0,00

92 182,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

38 103,00

- 1 662,00

36 441,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 726,00

511,00

7 237,00

4410

Podróże służbowe krajowe

210,00

251,00

461,00

4430

Różne opłaty i składki

5 670,00

900,00

6 570,00

801

Oświata i wychowanie

4 571 172,00

0,00

4 571 172,00

80101

Szkoły podstawowe

2 413 339,00

30 549,00

2 443 888,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

113 946,00

- 983,00

112 963,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 393 777,00

9 478,00

1 403 255,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

276 198,00

- 5 429,00

270 769,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

39 573,00

- 3 776,00

35 797,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 327,00

53,00

4 380,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

166 694,00

14 927,00

181 621,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 930,00

25 512,00

30 442,00

4260

Zakup energii

47 242,00

- 1 799,00

45 443,00

4270

Zakup usług remontowych

80 000,00

- 1 065,00

78 935,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

493,00

557,00

1 050,00

4300

Zakup usług pozostałych

47 437,00

- 3 869,00

43 568,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 746,00

- 186,00

1 560,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 670,00

- 1 019,00

1 651,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

3 081,00

- 875,00

2 206,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 198,00

- 579,00

2 619,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

74 070,00

823,00

74 893,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 541,00

- 1 221,00

1 320,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

429 592,00

- 9 443,00

420 149,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

21 715,00

- 2 703,00

19 012,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

183 771,00

5 902,00

189 673,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

37 999,00

- 1 761,00

36 238,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 876,00

- 603,00

4 273,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 216,00

- 8 216,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 027,00

- 841,00

186,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

150,00

- 95,00

55,00

4410

Podróże służbowe krajowe

175,00

- 175,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11 520,00

- 951,00

10 569,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

63 113,00

- 2 785,00

60 328,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 050,00

- 15,00

4 035,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 841,00

- 1 580,00

35 261,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 732,00

- 220,00

7 512,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 136,00

- 105,00

1 031,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

514,00

- 514,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

514,00

- 514,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

50,00

- 50,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

154,00

- 154,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

4 500,00

367,00

4 867,00

80110

Gimnazja

1 057 532,00

- 2 001,00

1 055 531,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

81 237,00

- 2 648,00

78 589,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

704 277,00

9 636,00

713 913,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

145 701,00

- 3 267,00

142 434,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

20 449,00

- 1 605,00

18 844,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

- 168,00

1 332,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

841,00

- 814,00

27,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00

- 135,00

165,00

4300

Zakup usług pozostałych

705,00

- 705,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 191,00

- 366,00

825,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

42 421,00

- 1 929,00

40 492,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

350 596,00

- 4 878,00

345 718,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

107 008,00

- 1 214,00

105 794,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 421,00

- 780,00

6 641,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

18 453,00

- 956,00

17 497,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 429,00

- 257,00

2 172,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

106 168,00

- 267,00

105 901,00

4270

Zakup usług remontowych

20 500,00

- 10 872,00

9 628,00

4300

Zakup usług pozostałych

67 274,00

9 968,00

77 242,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

- 500,00

0,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

20 334,00

- 13 552,00

6 782,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 000,00

- 7 230,00

770,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

- 1 600,00

400,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

- 75,00

1 925,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

- 131,00

2 869,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 334,00

- 4 516,00

818,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

143 798,00

1 020,00

144 818,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

616,00

69,00

685,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

101 317,00

1 703,00

103 020,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19 243,00

- 447,00

18 796,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 757,00

- 255,00

1 502,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 908,00

395,00

7 303,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

150,00

- 150,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

145,00

- 145,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

60,00

- 60,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

300,00

- 90,00

210,00

80195

Pozostała działalność

45 454,00

1 090,00

46 544,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 000,00

1 090,00

4 090,00

851

Ochrona zdrowia

70 052,00

0,00

70 052,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

61 852,00

0,00

61 852,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

9 062,00

- 209,00

8 853,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

209,00

5 209,00

852

Pomoc społeczna

1 296 928,00

0,00

1 296 928,00

85216

Zasiłki stałe

157 336,00

- 900,00

156 436,00

3110

Świadczenia społeczne

156 880,00

- 900,00

155 980,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

277 614,00

- 2 593,00

275 021,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

178 334,00

- 4 154,00

174 180,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 400,00

3 011,00

11 411,00

4300

Zakup usług pozostałych

19 017,00

865,00

19 882,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 400,00

- 190,00

1 210,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 100,00

- 275,00

825,00

4410

Podróże służbowe krajowe

7 500,00

- 1 900,00

5 600,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 440,00

50,00

1 490,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

122 669,00

3 493,00

126 162,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

71 386,00

4 890,00

76 276,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 662,00

- 884,00

778,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 544,00

- 152,00

1 392,00

4300

Zakup usług pozostałych

203,00

- 203,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

- 158,00

42,00

85295

Pozostała działalność

154 445,00

0,00

154 445,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

200,00

- 4,00

196,00

3110

Świadczenia społeczne

146 272,00

4,00

146 276,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

323 093,00

0,00

323 093,00

85401

Świetlice szkolne

142 433,00

0,00

142 433,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 433,00

- 70,00

9 363,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

87 523,00

70,00

87 593,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

959 375,00

0,00

959 375,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

99 300,00

0,00

99 300,00

4260

Zakup energii

46 000,00

- 2 146,00

43 854,00

4300

Zakup usług pozostałych

53 300,00

2 146,00

55 446,00

Razem:

13 961 931,00

0,00

13 961 931,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

4 800,00

0,00

4 800,00

80101

Szkoły podstawowe

4 800,00

0,00

4 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

48,00

48,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 800,00

- 48,00

4 752,00

852

Pomoc społeczna

2 280 377,00

0,00

2 280 377,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 199 000,00

0,00

2 199 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

100,00

- 24,00

76,00

3110

Świadczenia społeczne

2 047 551,00

- 630,00

2 046 921,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39 628,00

3 040,00

42 668,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

80 782,00

- 251,00

80 531,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 452,00

- 686,00

2 766,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

50,00

- 50,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 480,00

- 137,00

7 343,00

4580

Pozostałe odsetki

12 639,00

- 1 118,00

11 521,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500,00

- 144,00

1 356,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

22 517,00

0,00

22 517,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

36,00

36,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 220,00

- 36,00

19 184,00

85295

Pozostała działalność

44 948,00

0,00

44 948,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 290,00

658,00

1 948,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

658,00

- 658,00

0,00

Razem:

2 769 820,00

0,00

2 769 820,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.773.043 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.623.373 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.332.155 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.291.218 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 384.983 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.378.475 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 291.212 zł,

5) wydatki na obsługę długu - 95.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.958.708 zł, z tego:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.096.130 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2014
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Dokonane zmiany w budżecie związane są z bieżącą realizacją planu wydatków, tj. dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków budżetowych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama