reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Przytuły

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art.243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości - 7 618 105,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości - 6 428 747,00 zł,

- majątkowe w wysokości - 1 189 358,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości - 7 745 502,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości - 5 709 281,00 zł

- majątkowe w wysokości - 2 036 221,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 7 746,00zł,

2. celową w wysokości - 12 680,00zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 12 680,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 127 397,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - 375 697,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 248 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 799 188,00 zł. w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości - 699 188,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 8 925,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 8 925,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie - 1 700,00 zł i wydatki w kwocie - 1 700,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie - 140 810,00 zł oraz wydatki w kwocie - 140 810,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Przytuły do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na :

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 799 188,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości - 699 188,00 zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły


Krzysztof Zakrzewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Przytuły
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Przytuły
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Przytuły
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Przytuły
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Przytuły
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Przytuły
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama