reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/28/15 Rady Miasta Białystok

z dnia 20 stycznia 2015r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz.379 i 1072) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz.379, 911 i 1146) i art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz.239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz.1623 z 2009 r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.392.861.168 zł, w tym dochody bieżące - 1.266.214.174 zł i dochody majątkowe - 126.646.994 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.064.816.097 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 328.045.071 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.477.328.834 zł, w tym wydatki bieżące - 1.236.787.228 zł i wydatki majątkowe - 240.541.606 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.086.121.468 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 391.207.366 zł;

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 60.709.015 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 84.467.666 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 84.467.666 zł;

2) przychody budżetu w wysokości 121.350.487 zł, rozchody w wysokości 36.882.821 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 2.265.000 zł;

2) celową w wysokości 3.235.000 zł, zgodnie z art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym;

3) celową w wysokości 5.000.000 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla administracji i obsługi placówek oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej;

4) celową w wysokości 2.200.000 zł na budowę boisk sportowych Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na osiedlu Krywlany;

5) celową w wysokości 600.000 zł na zakup usług artystycznych i kulturalnych w zakresie widowisk operowych i musicalowych.

§ 5. Ustala się :

1) dochody w kwocie 6.800.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 6.872.322 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 855.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii;

3) dochody w kwocie 1.300.000 zł i wydatki w kwocie 1.300.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) dochody w kwocie 1.854.000 zł i wydatki w kwocie 1.854.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;

5) dochody w kwocie 46.350.000 zł i wydatki w kwocie 46.375.589 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 17.356.130 zł, koszty - 17.281.630 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 27.730.299 zł, wydatki - 27.730.299 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się :

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 39.277.414 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 15.810.914 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 17.476.500 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.990.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w wysokości 81.225.300 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 30.108.400 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 51.116.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000 zł.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 5.290.311 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 313.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 9 niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 313.000 zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Białystok do składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/28/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujete w planie wydatków budżetowych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/28/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/28/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/28/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/28/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan przychodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/28/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama