Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; z 2015 r. poz. 87 i 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk, stanowiącym załącznik do uchwały nr XLV/490/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 449), zmienionej uchwałą nr L/550/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2463) § 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz, w razie potrzeby, w pojemniki na popiół, o minimalnej łącznej pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 litrów;

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 6 litrów na mieszkańca;

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 2 litry na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

4) dla lokali gastronomicznych - 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

5) dla punktów gastronomicznych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów;

6) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych (z wyjątkiem branży spożywczej), użyteczności publicznej, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdą osobę pracującą, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 60 litrów na lokal;

7) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. - 15 litrów na jedno łóżko;

8) dla ogródków działkowych - w okresie od 1 kwietnia do 31 października 20 litrów na każdą działkę (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek), a poza tym okresem - w zależności od potrzeb;

9) dla targowiska miejskiego - 15 litrów na jednego pracującego na terenie targowiska przy ul. Sejneńskiej oraz pojemnik 7000 litrów dla targowiska przy ul. Bakałarzewskiej;

10) dla lokali handlowych branży spożywczej:

a) w przypadku lokali o powierzchni całkowitej do 60 m2 (włącznie) - 25 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów na lokal,

b) w przypadku lokali o powierzchni całkowitej powyżej 60 m2 - 25 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej do 60 m2 oraz 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej powyżej 60 m2.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe