Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Augustów

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Augustów jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 c ust. 4, 5 i 6 art. 20 e ust 3, art. 20zf pkt 1 i art. 20 za ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139,poz. 814, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1265, poz. 1650; z 2014 r. poz.7, poz. 290, poz. 538, po. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7, poz.811) a także art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 654, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) kryteria naboru oraz punktację na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Augustów jest organem prowadzącym,

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu - należy przez to rozumieć także publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których Gmina Augustów jest organem prowadzącym.

§ 3. 1. Określa się następujące dodatkowe kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

1) obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się

w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego, rodzica samotnie wychowującego kandydata - 10 pkt,

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do klas I-III szkoły

podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole - 8 pkt,

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VI szkoły podstawowej lub do

gimnazjum, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole - 6 pkt,

4) jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się

w trybie dziennym - 4 pkt,

5) dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 80 % kwoty, o której

mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami) - 2 pkt,

2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 będą oświadczenia rodzica/rodziców.

3. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.

§ 4. 1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 10 pkt.,

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 7 pkt.,

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 5 pkt.,

2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 będą oświadczenia rodzica/rodziców.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 27 lutego 2015 r.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół różnego typu. Nowelizacja nazwana także "ustawą rekrutacyjną" upoważnia organ prowadzący do ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacji w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole albo inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Ustawa o systemie oświaty upoważnia też organ prowadzący do określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia określonych kryteriów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe