Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Gródek; Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Grodek

Tekst pierwotny

zawarte w dniu 7 listopada 2014 r. w Białymstoku pomiędzy Powiatem Białostockim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego, w imieniu którego działają:

1. Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego

2. Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego


a Gminą Gródek, reprezentowaną przez Wójta Gminy - Wiesława Kuleszę.

Na podstawie art. 5 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 roku, poz. 595 t. j.) art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 roku, poz. 594 t. j.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115 t.j.) oraz Uchwały nr XII/101/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia gminom zimowego utrzymania dróg powiatowych strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Wójt Gminy Gródek zobowiązuje się do zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Gródek, o łącznej długości 127,60 km, określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część porozumienia - w standardzie wynikającym z potrzeb użytkowników i możliwości jednostki utrzymującej, lecz nie niższym niż piąty.

§ 2. Zarząd Powiatu:

1. powierza Wójtowi Gminy Gródek prowadzenie zadania polegającego na zarządzaniu drogami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, o których mowa w § 1.

2. oświadcza, że drogi określone w § 1 są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

3. warunki finansowania określa odrębna umowa

§ 3. 1. Zadanie przekazane niniejszym porozumieniem Wójt Gminy Gródek będzie wykonywał za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

2. Wójt Gminy Gródek ponosi pełną odpowiedzialność w aspekcie skutków złego zimowego utrzymania dróg powiatowych określonych w załączniku nr 1.

§ 4. 1. Integralną częścią porozumienia jest załącznik nr 1 zawierający wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem realizowanym przez Wójta Gminy Gródek.

2. Integralną częścią porozumienia jest załącznik nr 2 zawierający zasady odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach publicznych.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas ściśle określony z terminem jego obowiązywania od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015roku.

§ 6. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia będą miały zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Gminy Gródek i jeden egz. dla Zarządu Powiatu.

Starosta


Wiesław Pusz


Wicestarosta


Jolanta Den

Wójt Gminy Gródek


Wiesław Kulesza


Załącznik Nr 1

Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniemna terenie gminy Gródek

Nr
drogi

Nazwa drogi / nazwa odcinka drogi na danej gminie

Długość /km/

GMINA GRÓDEK

1282B

Krynki - Kruszyniany - Łużany - Bobrowniki / gr. Powiatu- Łużany - Bobrowniki

5,50

1287B

Trejgle - Białogorce - Ozierany Wielkie - Łosiniany - Chomontowce - Bobrowniki /
/ gr. Powiatu- Chomontowce - Bobrowniki


3,60

1433B

Królowy Most - Kołodno - Pałatka - Cieliczanka - Supraśl / Królowy Most - Kołodno - Pałatka- gr. gminy


8,70

1434B

Kołodno - Zasady

3,95

1436B

droga 65 - Pieszczaniki - Radunin

3,84

1437B

Słuczanka - Waliły - Załuki - Sofipol

11,30

1438B

Załuki - Kondycja - Borki

6,40

1439B

Waliły-Stacja - Królowe Stojło

3,10

1440B

Zabłudów - Michałowo - Gródek / gr. gminy- Pieńki-Gródek- droga nr 65

6,01

1441B

droga 65 - Grzybowce

0,40

1442B

droga 65 - Skroblaki

2,80

1443B

Waliły-Stacja - Nietupa - Seroczyn - Krynki / Waliły-Stacja - gr. Powiatu

8,35

1446B

Gródek - Dzierniakowo

4,60

1447B

dojazd do stacji kolejowej Waliły

0,50

1448B

Michałowo - Kobylanka - Kuchmy - Podozierany - Wiejki - Bielewicze / gr. gminy- Podozierany - Wiejki - Bielewicze/


16,05

1449B

Mieleszki-Kolonia - Bielewicze

2,90

1451B

Gródek - Zarzeczany - droga 65

2,30

1452B

droga 1448B - Straszewo - Zubry - Wiejki

13,10

1453B

Podozierany - Łuplanka Stara - Leonowicze - droga 686 / gr. gminy- Łuplanka Stara - Leonowicze - droga 686


2,20

1454B

Zubki - Świsłoczany

6,10

1455B

Zubry - droga 1454B

2,70

1456B

Jałówka - Gonczary - Dublany - Mostowlany - Świsłoczany - Gobiaty -Bobrowniki /
/ gr. gminy- Mostowlany - Świsłoczany - Gobiaty -Bobrowniki


8,10

1457B

droga 65 - Narejki - droga 1456B

3,40

1474B

Rudnica - droga 686 / gr. gminy- droga 686/

1,50

1558B

droga 1433B - osada zwana Półtoraczką

0,20

Razem:

127,60


Załącznik Nr 2

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
wg Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM nr 10)

Stan-dard

Opis stanu utrzymania drogi
dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia
występowania zjawisk

1

2

3

4

I

Jezdnia i pobocza utwardzone
wolne od czynników powodowanych zjawiskami
atmosferycznymi,
z wyjątkiem wody.

Dotyczy jezdni i poboczy
- śnieg luźny - 2 godz.
-błoto pośniegowe - 4 godz.
-śnieg zajeżdżony - nigdy
-zaspy - nigdy

-gołoledź - 2 godz.
-szron - 2 godz.
-sadź - 2 godz.
-śliskość pośnieg. - 4 godz.
-lodowica - 4 godz.

II

Jezdnia odśnieżona, a śliskość
zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi.

-śnieg luźny - 4 godz.
-błoto pośniegowe - 6godz.
- śnieg zajeżdżony - występuje
(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

-gołoledź - 3 godz.
-szron - 3 godz.
-sadź - 3 godz.
-śliskość pośnieg. - 4 godz.
-lodowica - 4 godz.

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
-skrzyżowaniach z drogami
twardymi;
-skrzyżowaniach z koleją;
-odcinkach o pochyleniu >4%
-przystankach autobusowych
-innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

-śnieg luźny - 6 godz.
-śnieg zajeżdżony (utrudniający
ruch ) - występuje
-zaspy - 6 godz.

W miejscach wymienionych
w kolumnie 2:
-gołoledź - 5 godz.
-szron - 5 godz.
-sadź - 5 godz.
-śliskość pośnieg. - 6 godz.
-lodowica - 5 godz.

IV

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości
Jezdnia posypana
na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

-śnieg luźny - 8 godz.
-śnieg zajeżdżony - występuje
-języki śnieżne - występują
-zaspy mogą występ.- do 8 godz.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:
-gołoledź - 8 godz.
-śliskość pośnieg. -10 godz.
-lodowica - 8 godz.

V

Jezdnia odśnieżona,
w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

-śnieg luźny może zalegać- 16 godz.
-śnieg zajeżdżony - występuje
-języki śnieżne - występują
-zaspy mogą występować - 24 godz.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:
-gołoledź - 8 godz.
-śliskość pośnieg. -występuje

VI

Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD.

-śnieg luźny - występuje
-śnieg zajeżdżony - występuje
-nabój śnieżny - występuje
-zaspy mogą występować - 48 godz.

W miejscach wyznaczonych :
-wszystkie rodzaje śliskości
po odśnieżaniu - 2 godz.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe