reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/15 Rady Gminy Grabowo

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie budżetu Gminy Grabowo na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit."c" oraz lit. "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r.poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 /oraz art. 211,art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/ Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146 /

Rada Gminy Uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości12 734 193,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości11 953 830,00 zł,

2. majątkowe w wysokości 780 363,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości12 535 260,00 zł , z tego:

1. bieżące w wysokości10 846 769,00 zł,

2. majątkowe w wysokości1 688 491,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 198 933 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości70 000,00 zł,

2. celową w wysokości24 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 24 000,00 zł.

§ 5. Ustala się:

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. 1. Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 700 000 na spłatę zaciągniętych kredytów w poprzednich latach

§ 7. Ustala się kwotę przychodów budżetu w wysokości 700 000 i kwotę rozchodów budżetu w wysokości 898 933 /uszczegółowienie w załączniku Nr 5/

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie800 000

2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie700 000

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 15500 zl na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii .

2. Ustala się dochody w kwocie 5 000 i wydatki w kwocie 5 000 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 260 000 oraz wydatki w kwocie 260 000 związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 11 000 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań ,określonych w §8 Uchwały

2. zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4.

b) z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków między działami,

5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 11 000 zł,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosława Pogorzelska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Grabowo
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

do Uchwały Rady Gminy Grabowo nr III/14/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Grabowo
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

do Uchwały Rady Gminy Grabowo nr III/14/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Grabowo
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

do Uchwały Rady Gminy Grabowo nr III/14/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Grabowo
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

do Uchwały Rady Gminy Grabowo nr III/14/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Grabowo
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

do Uchwały Rady Gminy Grabowo nr III/14/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Grabowo
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

do Uchwały Rady Gminy Grabowo nr III/14/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama