reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/20/15 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072,) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem6.282.000 zł.

a) bieżące w wysokości5.738.635 zł.

b) majątkowe w wysokości543.365 zł.

2. Plan wydatków ogółem6.397.450 zł.

a) bieżące w wysokości5.842.490 zł.

b) majątkowe w wysokości554.960 zł.

§ 4. 1. Dochody budżetu w wysokości 138.250 zł. pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 253.700 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 53.700zł.

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 200.000zł.

§ 5. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2014 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 640.233zł., oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 524.783zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2014 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść § 7 ust 1, otrzymuje brzmienie " Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 300.000 zł;

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 121.533 zł;

c) spłatę rat kredytów i pożyczek- w kwocie 146.300 zł.

d) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 53.700 zł.

§ 7. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2014 rok z dnia 27 stycznia 2015r. § 13 ust 1, otrzymuje brzmienie " Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 300.000 zł;

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 121.533 zł;

c) spłatę rat kredytów i pożyczek- w kwocie 146.300 zł.

d) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 53.700 zł.

§ 8. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/20/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 25 lutego 2015 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/20/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 25 lutego 2015 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/20/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 25 lutego 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/20/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 25 lutego 2015 r.

uzasADNIANIE dokonanych zmian w budżecie na 2015r.

W związku z uchwałą Nr 856/15 z dnia 12 lutego 2015r. Kolegium RIO
w Białymstoku o stwierdzeniu w uchwale budżetowej Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 27 stycznia 2015r. braku zachowania relacji wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych ( dochody bieżące nie pokrywają wydatków bieżących ) dokonano zmiany zapisów w części normatywnej uchwały co do źródeł finansowania deficytu budżetu. Kwotę 318.700zł. wolnych środków przeznacza się na: pokrycie deficytu w kwocie 200.000zł. a pozostałą kwotę 118.700zł. na spłatę rat kredytów. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 200.000zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów 146.300zł. oraz planowany deficyt 53.700zł.

W planie dochodów dokonano następujących korekt:
- w ramach działu 758 Różne rozliczenia kwotę 392.002zł. przesunięto z rozdziału 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej do rozdziału 75807 Część subwencji wyrównawczej.
- w rozdziale 90002 zmniejszono o kwotę 450zł. - dostosowano plan do otrzymanej kwoty pożyczki w 2014r., która zostanie zwrócona do końca I kwartału 2015r.
- w rozdziale 75618 Wpływy z różnych opłat zwiększono o kwotę 450zł. dochody z opłaty eksploatacyjnej.

Plan wydatków zwiększono o 450zł. w rozdziale oświetlenie uliczne.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 253.700zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama