reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 9/2015 Prezydenta Miasta Suwałk; Wójta Gminy Suwałki

z dnia 9 marca 2015r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", z jednej strony a Gminą Suwałki reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującą" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), Przekazująca powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez niżej wymienione gimnazja, tj.:

1) Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Gimnazjum nr 1 w Suwałkach (ul. Kościuszki 126);

2) Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach Gimnazjum nr 2 w Suwałkach (ul. Sejneńska 14);

3) Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach Gimnazjum nr 3 w Suwałkach ( ul. Kościuszki 36/38);

4) Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach Gimnazjum nr 4 w Suwałkach (ul. Klonowa 51);

5) Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66);

6) Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Suwałkach (ul.Minkiewicza 50);

7) Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Antoniewicza 5).

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań określonych w § 1, Przekazująca zobowiązuje się przekazać na konto Przyjmującego w Banku Pekao S.A.Oddział Suwałki - nr konta 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej ,,dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującej spełniających obowiązek szkolny w gimnazjach, o których mowa w § 2, naliczone za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w następujący sposób:

1) dotacja za okres od stycznia do sierpnia 2015 r. - zostanie przekazana w formie zaliczki w wysokości 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.;

2) za okres od września do grudnia 2015 r. - wysokość dotacji zostanie określona przez Przyjmującego w formie kalkulacji sporządzonej w oparciu o rzeczywiste koszty kształcenia jednego ucznia łącznie z: utrzymaniem stołówek szkolnych, z wyłączeniem żywienia, realizacją programów miejskich, organizacją zajęć dodatkowych, wyjazdami na zawody sportowe, utrzymaniem obiektów szkolnych, udziałem własnych środków w programach/projektach rządowych i unijnych oraz z pozostałymi kosztami w poszczególnych gimnazjach w I półroczu 2015 r. i liczbę uczniów spełniających obowiązek szkolny od 1 września br., a także kosztów związanych z nauczaniem indywidualnym poniesionych z tytułu uczęszczania uczniów z terenu Gminy Suwałki do gimnazjów wymienionych w § 2 niniejszego porozumienia.

3) dotacja za okres od września do grudnia 2015 r. zostanie przekazana przez Przekazującą na rzecz Przyjmującego nie później niż do dnia 20 grudnia 2015 r.

2. Za opóźnienia w przekazywaniu przedmiotowej dotacji naliczone będą odsetki ustawowe, przy czym za zachowanie terminów zapłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony jednego roku, tj. 2015.

§ 5. Strony porozumienia zgodnie postanawiają, że ewentualny wzrost lub spadek od 1 września 2014 r. liczby uczniów objętych przez Przyjmującego realizacją zadania, o którym mowa w § 1, skutkować będzie sporządzeniem i podpisaniem przez obie strony stosownego aneksu do niniejszego porozumienia, w którym określone zostaną dodatkowe środki finansowe do przekazania przez Przekazującą na rzecz Przyjmującego.

§ 6. Obowiązkiem Przekazującej jest zapewnienie uczniom z terenu Gminy Suwałki, uczęszczającym do gimnazjów, o których mowa w § 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga do gimnazjum przekracza 4 km.

§ 7. Przekazująca zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji znajdującej się ww. gimnazjach dotyczącej sposobu realizacji niniejszego porozumienia oraz do wnioskowania, w terminie do dnia 31.12.2015 r., o przedłożenie przez Przyjmującego rozliczenia udzielonej dotacji, w tym rzeczywistych kosztów kształcenia dzieci z terenu Gminy Suwałki, z uwzględnieniem kosztów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszego porozumienia, za okres 12-tu miesięcy 2015 r., w terminie do dnia 20 stycznia 2016 r.

§ 8. W przypadku nadpłaty Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Przekazującą w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku.

§ 9. W przypadku niedopłaty Przekazująca zobowiązuje się wobec Przyjmującego do uzupełnienia należnej dotacji i w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Przekazująca zobowiązuje się zapłacić, oprócz należności głównej, odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia - przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 12. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa każdej ze stron. Kopie porozumienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostaną przesłane do wiadomości szkołom wymienionym w § 2 niniejszego porozumienia.

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko


Skarbnik Gminy Suwałki


Danuta Bućko

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama