Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 28/15 Wójta Gminy Gródek

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z § 11 pkt 4 i 5 Uchwały Nr II/26/14 Rady Gminy Gródek z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w zakresie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w zakresie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1)dochody w kwocie 23 812 073 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 17 228 246zł,

b) majątkowe w wysokości 6 583 827 zł;

2)wydatki w kwocie 25 375 138 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 16 704 243 zł,

b) majątkowe w wysokości 8 670 895 zł;

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/15
Wójta Gminy Gródek
z dnia 27 lutego 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

49 000,00

0,00

0,00

49 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

majątkowe

majątkowe

razem:

3 263 500,00

0,00

0,00

3 263 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

699 136,00

-28 100,00

0,00

671 036,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

100 000,00

-28 100,00

0,00

71 900,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

100 000,00

-28 100,00

0,00

71 900,00

bieżące

razem:

15 553 205,00

-28 100,00

0,00

15 525 105,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 154 109,00

0,00

0,00

1 154 109,00

Strona 1 z 2

majątkowe

majątkowe

razem:

3 320 327,00

0,00

0,00

3 320 327,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 554 727,00

0,00

0,00

2 554 727,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

1 624 000,00

0,00

1 938,00

1 625 938,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

0,00

1 938,00

1 938,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

1 938,00

1 938,00

bieżące

razem:

1 652 203,00

0,00

1 938,00

1 654 141,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

23 838 235,00

-28 100,00

1 938,00

23 812 073,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 708 836,00

0,00

0,00

3 708 836,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/15
Wójta Gminy Gródek
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/15
Wójta Gminy Gródek
z dnia 27 lutego 2015 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zostały w związku:

1. pismem Nr FB-II.3111.5.2015 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r.

2. wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół w Gródku podyktowanym koniecznością opracowania instrukcji ppoż

3. koniecznością zabezpieczenia potrzeb bieżących Gminy: opłacenie koordynatora projektu Internet szansą rozwoju..., utrzymanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, szkolenia BHP, konserwacja oświetlenia ulicznego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe