Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 20/15 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1626 i 1877) oraz §11 pkt. 1 Uchwały Nr 20/III/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 1.612 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 1.612 zł,

2) przeniesieniu planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach jednego rozdziału w kwocie 12.000 zł,

3) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:12.163.388 zł w tym: dochody bieżące 11.537.221 zł dochody majątkowe 626.167 zł

- plan wydatków ogółem wynosi:12.163.388 zł w tym: wydatki bieżące 10.715.240 zł wydatki majątkowe 1.448.148 zł

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 lutego 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Minister Finansów pismem z dnia 06 lutego 2015 r. przekazał informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin, w wyniku której należy zmniejszyć subwencję oświatową w budżecie gminy Wysokie Mazowieckie na 2015 rok o kwotę 712 zł do wartości 1.781.309 zł.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 16 lutego 2014 r. zmniejszył dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania o kwotę 900 zł. O ww. kwotę należy skorygować plan dochodów i wydatków bieżących.

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 30.000 zł na remont budynku mieszkalnego w m. Mazury. Dodatkowo, w drodze przesunięć wydatków między paragrafami z zakresu gospodarki nieruchomościami, przeznacza się na ten cel 10.000 zł.

4. W planie wydatków dotyczących pozostałej działalności przenosi się między paragrafami kwotę 2.000 zł w celu zapewnienia środków na zakup usług pozostałych.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe