reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/28/15 Rady Gminy Szumowo

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szumowo w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 856, zm. z 2014 r. poz. 1794) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szumowo w 2015 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska


Załącznik do Uchwały Nr VII/28/15
Rady Gminy Szumowo
z dnia 27 marca 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szumowo w 2015 roku.

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Szumowo uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szumowo w 2015 roku", zwanego dalej Programem jest art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 2015 w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek.

Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w miejscowości Radysy 13, 12- 230 Biała Piska, z którym gmina zawarła umowę na zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki;

2) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności;

3) Lekarzu weterynarii - należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny s.c. Józef Witkowski, Włodzimierz Selerowski, ul. Cmentarna 9, 18-305 Szumowo, z którym Gmina Szumowo zawarła umowę na realizację zadań przewidzianych programem.

§ 2. Realizatorami Programu są:

1) na poziomie Gminy Szumowo - Wójt Gminy Szumowo;

2) schronisko dla bezdomnych zwierząt;

3) organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą Szumowo;

4) lekarz weterynarii.

Rozdział 2.
Cele programu.

§ 3. Celem Programu jest:

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

2) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szumowo oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi;

3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

Rozdział 3.
Realizacja programu

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizuje:

1) schronisko poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy;

2) Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;

3) organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 5. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizyją:

1) Wójt Gminy poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu,

c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;

2) organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone na podstawie zgłoszeń o zwierzętach błąkających się bez opieki, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.

§ 7. Obligatoryją sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje schronisko dla zwierząt.

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez prowadzenie promocji adopcji zwierząt ze schroniska.

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2) wskazany lekarz weterynarii, na podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy.

§ 10. Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne znajdujące się w miejscowosci Srebrna 128, 18-305 Szumowo, z którym Wójt Gminy Szumowo zawarł stosowne porozumienie w celu właściwej opieki.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje lekarz weterynarii wskazany przez schronisko.

Rozdział 4.
Finansowanie programu

§ 13. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczone są w budżecie Gminy Szumowo na 2015 rok w kwocie 50 000 zł.

§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kaliciak

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama