reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Orla

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/104/12 Rady Gminy Orla z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 4345).

§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik do Uchwały Nr V/22/15
Rady Gminy Orla
z dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY ORLA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Orla.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.);

2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości oraz inne podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;

3) odpadach budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne - należy przez to rozumieć odpady rozbiórkowe i gruz budowlany, jeżeli powstają w gospodarstwach domowych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 niniejszej uchwały.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. W drodze selektywnej zbiórki, wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają odpady:

1) makulatura;

2) tworzywa sztuczne;

3) tekstylia;

4) szkło;

5) metale;

6) opakowania wielomateriałowe;

7) odpady zielone;

8) popiół i żużel z palenisk domowych;

9) odpady wielkogabarytowe;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) zużyte opony;

12) przeterminowane chemikalia oraz opakowania po chemikaliach, w tym opakowania po farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowania po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

3. Do odpadów budowlanych i rozbiórkowych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonym przez Gminę nie zalicza się odpadów remontowych i budowlanych, powstających na skutek prac prowadzonych samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowane firmy i wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym, takich jak np. ocieplanie elewacji, wymiana pokryć dachowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka budynku.

4. Do selektywnego gromadzenia odpadów na nieruchomościach zamieszkałych należy stosować:

1) w zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie wielorodzinnej, gdy liczba lokali w budynku nie przekracza 10:

a) pojemniki odpowiednio oznaczone - do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych,

b) pojemniki odpowiednio oznaczone - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych, opakowań wielomateriałowych, tekstyliów, szkła białego i kolorowego oraz makulatury,

c) worki czarne lub metalowe pojemniki - na popiół i żużel,

d) worki bezbarwne - do gromadzenia odpadów "zielonych" (trawa, liście);

2) w zabudowie wielorodzinnej, gdy liczba lokali w budynku jest równa lub przekracza 10:

a) pojemniki odpowiednio oznaczone - do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych,

b) pojemniki odpowiednio oznaczone - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych, papieru i tekstyliów, szkła białego i kolorowego,

c) pojemniki odpowiednio oznaczone - do gromadzenia odpadów "zielonych" (liści i trawy),

d) pojemniki metalowe do gromadzenia popiołu i żużlu.

5. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Aptece, przy ul. Bielskiej 18 A w Orli.

6. Zużyte baterie i akumulatory, za wyjątkiem wielkogabarytowych, oraz makulaturę należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Zespole Szkół z d.n.j.b. im. Ziemi Orlańskiej w Orli.

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte opony pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane są:

1) przez przedsiębiorców, działających w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;

2) w wyznaczonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów.

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe z wyposażenia mieszkań z nieruchomości zamieszkałych odbierane są:

1) przez przedsiębiorcę działającego w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;

2) w wyznaczonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są:

1) przez przedsiębiorcę działającego w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;

2) w wyznaczonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe nie objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonym przez Gminę, należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie. Pojemniki powinien zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt właściciel nieruchomości lub podmiot wykonujący prace remontowo-budowlane. Zgromadzone w ten sposób odpady komunalne właściciel nieruchomości zobowiązany jest zagospodarować we własnym zakresie.

11. Z odpadami zawierającymi azbest należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Dopuszcza się:

a) kompostowanie odpadów biodegradowalnych nadających się do kompostowania na terenie nieruchomości na własne potrzeby właściciela,

b) spalanie odpadów roślinnych poza instalacjami na nieruchomościach, jeżeli nie naruszy to przepisów odrębnych i nie będzie powodować uciążliwości współużytkownikom nieruchomości oraz użytkownikom nieruchomości sąsiednich.

13. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne powinni je wyposażyć w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych. Wywóz tych odpadów odbywać się będzie na podstawie indywidualnie zawartych umów z przedsiębiorcami prowadzącymi na terenie gminy działalność w tym zakresie, wpisanymi do rejestru działalności regulowanej.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do:

1) utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego;

2) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;

3) utrzymania czystości i porządku oraz likwidowania śliskości i gołoledzi na chodniku położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

2. Piasek użyty do zapobiegania śliskości chodników powinien być usunięty niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wód roztopowych.

4. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń, w miarę potrzeb.

5. Na terenie nieruchomości mycie samochodów może się odbywać tylko w miejscach utwardzonych, pod warunkiem odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków z mycia samochodów do wód powierzchniowych lub do gruntu.

6. Dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw pojazdów mechanicznych związanych z ich bieżącą eksploatacją, poza przeznaczonymi do tego warsztatami pod warunkiem, że nie spowodują uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości oraz skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

7. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw oraz mycia pojazdów mechanicznych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach na odpady, workach i kontenerach.

2. Określa się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) do 4 mieszkańców - pojemnik na odpady komunalne zmieszane o minimalnej pojemności 120 l,

b) do 4 mieszkańców - pojemnik na odpady komunalne segregowane o minimalnej pojemności 120 l,

c) od 5 mieszkańców - pojemnik na odpady komunalne zmieszane o minimalnej pojemności 240 l,

d) od 5 mieszkańców - pojemnik na odpady komunalne segregowane o minimalnej pojemności 240 l,

e) worki na popiół, żużel i piach wykonane z folii ze wzmocnionego materiału o minimalnej pojemności 60 l,

f) worki na odpady zielone o minimalnej pojemności 120 l;

2) w zabudowie wielorodzinnej, gdzie liczba lokali w budynku wynosi 10 i powyżej, do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - pojemniki na odpady o minimalnej pojemności 1100 l;

3) w zabudowie wielorodzinnej, gdzie liczba lokali w budynku wynosi 10 i powyżej, do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych - pojemniki na odpady o minimalnej pojemności 1100 l.

3. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, uwzględniając następujące normy:

1) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji, ujęć wody, oczyszczalni ścieków, posterunków policji i innych służb - 10 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość;

2) w przypadku prowadzenia, innej niż biurowa, działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;

3) dla szkół, żłobków, przedszkoli - 3 l na każde dziecko, ucznia oraz pracownika;

4) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

5) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

6) właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w jeden pojemnik o pojemności 120 l;

7) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego kosza na odpady;

8) dla cmentarzy - 3 l na każde 10 miejsc pochówku.

4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowi sumę pojemności określoną zgodnie z ust. 2 i 3.

5. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych określona została w ust. 2 niniejszego regulaminu.

6. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 10 l.

7. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a także szaletów przenośnych.

8. Określa się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy szczególne;

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawionego do odbioru odpadów;

3) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej powierzchni;

4) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym;

5) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być wystawione, w terminie ustalonym z odbiorcą odpadów, przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej. Przedmioty wystawione do odbioru nie mogą być zdekompletowane (pozbawione istotnych elementów składowych decydujących o ich funkcjonalności).

9. Zabrania się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Rozdział 4.
Zasady i sposób pozbywania się odpadów komunalnych

i nieczystości ciekłych z nieruchomości

§ 7. 1. Odpady komunalne zmieszane, należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Odpady wydzielone w drodze selektywnej zbiórki odpadów należy usuwać nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Odpady "zielone" odbierane powinny być w zależności od potrzeb w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w terminach odbioru odpadów zmieszanych.

4. Popiół i żużel odbierane powinny być w zależności od potrzeb w okresach jedno lub dwumiesięcznych.

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się na powierzchnię terenu.

6. Harmonogram odbioru odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych dostarczany będzie właścicielom nieruchomości przez wykonawcę co najmniej raz w roku, najpóźniej w miesiącu grudniu roku poprzedniego.

7. Określa się sposób pozbywania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości;

2) worki na odpady zbierane selektywnie, o pojemności określonej w § 6, są dostarczane właścielom przez wykonawcę nieodpłatnie. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość, właściciel zakupuje je we własnym zakresie;

3) właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić, w ustalonym terminie, pojemniki do zbierania odpadów komunalnych poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 8. 1. Obowiązki w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezabudowanych wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

2. Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 9. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 10. Utrzymujący psy są zobowiązani do:

1) prowadzenia psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającego otoczeniu po nałożeniu kagańca;

2) prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;

3) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy. Postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;

4) posiadacz psów, co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą zachowywać się agresywnie i stwarzać zagrożenie dla ludzi obowiązany jest na terenie swojej nieruchomości umieścić w widocznym miejscu estetyczną i czytelną tabliczkę ostrzegającą przed psem;

5) zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym może stać się on niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.

§ 11. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

Rozdział 6.
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 12. Utrzymanie i hodowla zwierząt gospodarskich powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków sanitarnych i porządkowych, nie powodowała uciążliwych zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla osób przebywających w obiektach przeznaczonych na pobyt stały ludzi, w szczególności:

1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby nie powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) prowadzona hodowla nie powinna stwarzać uciążliwości, w szczególności zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich;

3) przestrzegane winny być obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne;

4) należy usuwać zanieczyszczenia odchodów zwierząt gospodarskich;

5) właściciele zwierząt gospodarskich wyprowadzając je na wypas, powinni to czynić w sposób jak najmniej uciążliwy niestanowiący niebezpieczeństwa dla użytkowników dróg publicznych;

6) pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich oraz teren utrzymania hodowli powinny być utrzymane w należytej czystości;

7) pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w taki sposób, aby nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiedniej.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 13. 1. Na nieruchomościach, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich nakazuje się przeprowadzanie deratyzacji co najmniej raz do roku.

2. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Wójt Gminy.

3. Na pozostałych terenach właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w miarę potrzeb.

4. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:

1) od dnia 1 marca do dnia 31 marca;

2) od dnia 1 października do dnia 31 października.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama