Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/32/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 31 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa zobowiązań podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342 i poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289 i poz. 1313 oraz z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz.1381 oraz z 2014 r. poz. 40) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz.465) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie inkasa zobowiązań podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 103, poz. 1187 oraz z 2012 r. poz. 2243 i poz. 3839) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

Michał Biszczuk - sołectwo Repczyce";

2) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

Magdalena Dubińska - sołectwo Saki";

3) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

Walentyna Repko - sołectwo Suchowolce".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Lange

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe