reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626 i poz. 1877) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 922.635 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.933.167 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.469.602 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9.480.134 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 324.792.659 zł, w tym:

a) bieżących 284.292.186 zł,

b) majątkowych 40.500.473 zł;

2) plan po stronie wydatków 340.037.877 zł, w tym:

a) bieżących 262.706.086 zł,

b) majątkowych 77.331.791 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15.245.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł oraz pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 5.554.115 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

§ 9. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1Dwl do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik1Dwl.pdf


Załącznik Nr 1D zl do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik1D%20zl.pdf


Załącznik Nr 1D og do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik1D%20og.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2W wl do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik2W%20wl.pdf


Załącznik Nr 2W zl do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik2W%20zl.pdf


Załącznik Nr 2W og do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik2W%20og.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4 spoza do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik4%20spoza.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 100 - Górnictwo i kopalnictwo - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie opłaty eksploatacyjnej;

2) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania pn."Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach";

3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatku od nieruchomości;

4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z pismami Ministra Finansów:

a) nr ST3.4750.5.2015 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej o kwotę 840.799 zł,

b) nr ST4.4750.14.2015 zmniejszającym część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej o kwotę 1.614.134 zł;

c) nr ST4.4750.14.2015 zwiększającym część równoważącą subwencji ogólnej w części powiatowej o kwotę 221 zł;

5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką religii dzieci z gmin: Filipów, Przerośl, Gołdap, Dubeninki i Nowinka oraz miasta Augustów w szkołach miasta Suwałki;

6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z pismem Wojewody Podlaskiego w sprawie kwot dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok oraz zwiększeniem dochodów w zakresie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;

7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z dofinansowaniem funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Suwałkach - Maluch oraz realizacją projektu pn. "Aktywny zawodowo - spełniony rodzinnie - Żłobek Miejski w Suwałkach ".

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn.:"Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach";

2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania pn."Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9";

3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w zakresie obrony cywilnej;

4) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym wyodrębnieniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w roku 2015, zmianami klasyfikacji budżetowej, wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r., zadaniami omówionymi w § nr 1 oraz realizacją zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN";

6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków dotyczących Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (zwiększenie wydatków o niewykorzystane środki z 2014 r.), zmianą klasyfikacji budżetowej oraz dofinansowaniem Specjalistycznego Psychiatrycznego Szpitala SP ZOZ w Suwałkach na zakup narzędzi diagnostycznych i sprzętu medycznego;

7) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r. ;

8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dofinansowaniem funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Suwałkach - Maluch oraz realizacją projektu pn. "Aktywny zawodowo - spełniony rodzinnie - Żłobek Miejski w Suwałkach " ;

9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;

10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania pn."Dokumentacja przyszłościowa";

11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (podatek od nieruchomości), Muzeum Okręgowego (Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski "Teatr3" oraz wydanie albumu poświęconego Janowi Bohdanowi Chmielewskiemu i organizacja wystawy) oraz przesunięciem środków na wykonanie murali;

12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczą Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówek oświatowych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama