Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Korycin

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r poz. 379, 911, 1146,1626 i 1877) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 poz. 200) wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2. dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 13 180 960,00 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 9 771 452,98 zł,

b) majątkowe w wysokości 3 409 507,02 zł,

3. dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

4. wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 14 080 960,00 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 9 038 164,78 zł,

b) majątkowe w wysokości 5 042 795,22 zł,

5. deficyt budżetu gminy określony w § 5 Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2015 rok wynosi 900 000,00 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł.

6. załącznik Nr 3 do Uchwały III/15/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2015 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2015 rok stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załączniki do uchwały Nr IV/19/2015
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załącznik nr 3

infoRgrafika

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załącznik nr 4

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2015 r.

Zmiany w treści uchwały dotyczą:

Określenia zmian w planie dochodów. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 122 563,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na przebudowę drogi gminnej na terenie wsi Gorszczyzna.

2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 330 000,00 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu sprzedaży majątku gminnego (dotyczy sprzedaży działki nad zbiornikiem w Korycinie, która zostanie sprzedana wraz z nakładami na niej istniejącymi)

3.W dziale 750 - "Administracja publiczna" - dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów o kwotę 48 958,00 zł. Dotyczy to zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów związanych z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II. administracja samorządowa" i polega na przeniesieniu części dochodów z tzw. dochodów majątkowych na dochody bieżące;

4.W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 51 506,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 51 506,00 zł;

5.W dziale 900 - Gospodarka komunalna o ochrona środowiska" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 140 000,00 zł w związku z otrzymaną w formie uchwały pomocą finansową od Związku Gmin Kumiałka w kwocie 140 000,00 zł (pomoc dotyczy dofinansowania modernizacji budynku PSZOK w Korycinie)

Określenia zmian w planie wydatków. Zmiany te dotyczą:

1.W dziale 600 - "Transport i łączność" dokonuje się zmiany planu wydatków o kwotę 134 067,00 zł i przeznaczenie jej na wydatki związane z przebudową dróg na terenie gminy;

2.W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 000,00 zł i przeznaczenie jej na zakup działki rolnej położonej w sąsiedztwie zbiornika wodnego Szumowo - Zabrodzie;

3.W dziale 750 - "Administracja publiczna" - dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 9 299,78 zł. Dotyczy to zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II. administracja samorządowa" i polega na przeniesieniu części wydatków z tzw. wydatków majątkowych na wydatki bieżące;

W dziale tym dokonuje się także zmniejszenia wydatków o kwotę 74 157 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano wydatkami na podatek od nieruchomości płacony od własnego mienia;

4.W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 51 506,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej w tej kwocie, oraz dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o kwotę 208 053,00 zł. Zmiana dotyczy konieczności ujęcia w klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015, na które to zadanie Ministerstwo Finansów wydzieliło w subwencji ogólnej odrębną kwotę 250 262,00 zł;

W dziale tym dokonuje się także zmniejszenia planu wydatków o kwotę 115 843 zł. Plan w tym zakresie uzupełniony zostanie dotacją na dofinansowanie zadań dotyczących wychowania przedszkolnego.

5. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 642 496,00 zł i przeznaczenia jej na:

a) wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Gorszczyzna (40 496,00 zł)

b) zakup nakładów poniesionych na działce położonej nad zbiornikiem wodnym w Korycinie, przeznaczonej do dalszej odsprzedaży (272 000,00 zł)

c) modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Korycinie wraz z wyposażeniem - w kwocie 330 000,00 zł;

Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r. Zmiany polegają na:

1. Zmniejszeniu limitu z przeznaczeniem na modernizację rolniczej drogi dojazdowej w Kumiale etap I o kwotę 43 838,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;

2. Utworzenia limitu z przeznaczeniem na modernizację rolniczej drogi dojazdowej w obrębie gruntów wsi Krukowszczyzna o kwotę 15 000,00 zł (budowa zjazdu na drogę krajową nr 8)

3. Zwiększeniu limitu z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej na terenie wsi Gorszczyzna o kwotę 142 905,00 zł do kwoty 246 000,00 zł;

4. Utworzenia limitu na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczące przebudowy drogi gminnej Ostra Góra - Sitkowo w kwocie 20 000,00 zł

5. Utworzenia limitu na wydatki związane z budową oświetlenia we wsi Gorszczyzna w kwocie 40 496,00 zł

6. Utworzenia limitu na wydatki związane z modernizacją budynku PSZOK w Korycinie wraz z wyposażeniem w kwocie 330 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe