reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/33/15 Rady Gminy Raczki

z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 13.619 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmniejsza się dochody o kwotę - 123 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 6.989 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 184.593 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/23/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr II/11/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości - 2.347.759 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 840.108 zł oraz kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie - 1.507.651 zł".

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.564.332 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.216.573 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały".

3. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie - 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 57.783 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych".

4. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie - 10.000 zł i wydatki w kwocie - 15.316 zł związane na realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska".

5. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie - 410.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 569.323 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/23/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 930.511 zł, koszty - 928.149 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.804.184 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 17.369.332 zł;

2) dochody majątkowe - 4.434.852 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.151.943 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.006.826 zł;

2) wydatki majątkowe - 9.145.117 zł.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r. przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Lech Ludwig


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział

Rozdz.

§

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 000

0

2 000

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

243 607

0

243 607

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

243 607

0

243 607

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

4 174

- 123

4 051

0920

Pozostałe odsetki

0

123

123

758

Różne rozliczenia

8 677 214

12 496

8 689 710

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5 352 777

12 496

5 365 273

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 352 777

12 496

5 365 273

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 929 009

1 000

5 930 009

90002

Gospodarka odpadami

410 000

1 000

411 000

0690

Wpływy z różnych opłat

0

1 000

1 000

Razem:

20 140 074

13 496

20 153 570

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdz.

§

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

1 648 614

0

1 648 614

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 21.804.184 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 17.369.332 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 25.081 zł,

b) dochody majątkowe - 4.434.852 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.265.852 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

437 474

4 536

442 010

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

437 474

4 536

442 010

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

29 000

4 536

33 536

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

121 159

9 415

130 574

75495

Pozostała działalność

3 000

9 415

12 415

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

1 347

1 347

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

193

193

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

7 875

7 875

801

Oświata i wychowanie

8 105 040

- 5 769

8 099 271

80101

Szkoły podstawowe

2 836 729

- 6 989

2 829 740

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

320 868

- 6 989

313 879

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

277 805

1 220

279 025

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

13 422

1 220

14 642

851

Ochrona zdrowia

55 000

4 783

59 783

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

53 000

4 783

57 783

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 852

2 783

25 635

4300

Zakup usług pozostałych

8 418

2 000

10 418

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 494 710

164 639

7 659 349

90002

Gospodarka odpadami

410 000

159 323

569 323

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000

15 000

30 000

4300

Zakup usług pozostałych

330 253

144 323

474 576

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000

5 316

15 316

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000

5 316

9 316

Razem:

22 325 725

177 604

22 503 329

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdz.

§

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

1 648 614

0

1 648 614


Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 24.151.943 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.006.826 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.309.268 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.319.225 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.990.043 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.000.911 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.385.647 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 31.000 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 280.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.145.117 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.145.117 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.557.147 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania

Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2015

1.

900

90005

6050,
6057, 6059

Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych

5.567.147,00

2.

900

90015

6050

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki

953.060,00

3.

600

60016

6050

Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo - jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego, w Raczkach

1.010.000,00

4.

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek

44.280,00

5.

600

60016

6050

Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach

30.000,00

6.

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach

250.000,00

7.

801

80195

6050

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach

1.155.720,00

8.

700

70005

6060

Zakup używanego samochodu terenowego

33.536,000

9.

926

92695

6050

Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1

11.935,00

10.

926

92695

6050

Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2

19.738,00

11.

926

92695

6050

Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny

10.332,00

12.

900

90015

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki

9.869,00

13.

900

90015

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły

9.931,00

14.

700

70005

6050

Modernizacja budynku remizy OSP Stoki

9.222,00

15.

700

70005

6050

Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy

10.609,00

16.

921

92195

6050

Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo

9.530,00

17.

921

92195

6050

Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka

10.208,00

Razem:

9.145.117,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

PLANPRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

3 564 332,00

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

840 108,00

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

2 724 224,00

Rozchody ogółem:

1 216 573,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

1 216 573,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2015 ROKU Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa podmiotu

Zakres rzeczowy dotacji

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

8

Jednostki sektora finansów publicznych

1.

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach

Działalność statutowa

301 687,00

-

2.

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach

Działalność statutowa

188 027,00

-

Razem:

489 714,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1.

801

80101

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach

52 802,00

-

2.

801

80103

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie klasy "0" przy Szkole Podstawowej w Jaśkach

19 336,00

-

3.

801

80106

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach

14 642,00

-

4.

801

80101

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie

261 077,00

5.

801

80103

2590

Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży

Bieżące utrzymanie klasy "0" przy Szkole Podstawowej we Wronowie

48 340,00

6.

926

92695

2820

KS Polonia Raczki

Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu

-

95 000,00

7.

010

01009

2830

Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki

Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych

-

20 000,00

Razem:

396 197,00

115 000,00

OGÓŁEM:

885 911,00

115 000,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2015 ROK

Stan środków obrotowych na początek roku

86 068,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

86 068,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

86 068,00

Przychody

930 511,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

930 511,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

930 511,00

Koszty

928 149,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

928 149,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

928 149,00

Wpłata do budżetu

449,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

449,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

449,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

87 981,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

87 981,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

87 981,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/33/15
Rady Gminy Raczki
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2015 r.

1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:

a) zwiększa się dochody własne o kwotę - 13.619 zł,

b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 123 zł w związku z wykupem prawa użytkowania wieczystego dwóch działek w 2014 r.;

2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 6.989 zł,

b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 184.593 zł m.in. w związku z wprowadzeniem z wolnych środków kwot niewykorzystanych w roku 2014 na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska i pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami oraz wydatki związane z zakupem samochodu terenowego, itp.;

3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne;

4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów na rok bieżący, tj. zwiększono plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę - 164.108 zł;

5) W załączniku Nr 5 urealniono plan dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu gminy jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych;

6) W załączniku Nr 6 urealniono plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama