reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 44/VIII/15 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie przyjęcia Łomżyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Łomżyński Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Łomży Nr 177/XXVIII/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Stypendium Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz zasad jego udzielania, dla uczniów oraz studentów I roku uczelni publicznych i niepublicznych (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego Nr 19, poz. 1245 z 23 maja 2008 r. ze zmianami)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady MIejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 44/VIII/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Łomżyński program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Cele programu:

1) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,

2) rozwijanie aktywności i aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży,

3) rozbudzenie zainteresowania nauką przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i technicznych,

4) wspieranie nauki języków obcych,

5) podnoszenie jakości kształcenia poprzez inspirowanie nauczycieli i dyrektorów do wzbogacania oferty edukacyjnej, służącej rozwijaniu indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów.

§ 2. Formy i zakres wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży:

1. Prace z uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą prowadzone są poprzez:

1) powadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

2) realizacje autorskich programów nauczania,

3) wspieranie indywidualnego programu lub toku nauki,

4) umożliwienie uczestnictwa w innowacjach i eksperymentach pedagogicznych,

2. Uzdolnione dzieci i młodzież mogą otrzymać:

1) stypendia naukowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, uczęszczających do łomżyńskich szkół publicznych, za wybitne osiągnięcia w nauce uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium.

2) nagroda edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Miasto Łomża, za szczególne osiągnięcia edukacyjne.

3) grant edukacyjny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Miasto Łomża, którzy zakwalifikowali się do udziału w międzynarodowych konkursach, olimpiadach lub sympozjach naukowych.

§ 3. Środki finansowe "Łomżyńskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży" zabezpieczone zostaną w uchwale budżetowej Miasta. Decyzję o podziale tych środków na poszczególne formy i zakresy wsparcia podejmie Prezydent Miasta Łomża.

Rozdział 2.

Praca z uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą.

§ 4. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:

1) wniosek o przyznanie dofinansowania zaopiniowany przez radę pedagogiczną składa dyrektor szkoły,

2) do wniosku dołącza się potwierdzony przez dyrektora program zajęć (cele, ilość godzin, liczba uczniów, przewidywane efekty, osiągnięcia itp.),

3) wnioski należy składać w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego Łomży w terminie do 30 kwietnia każdego roku,

4) w razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, dyrektor szkoły zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia,

5) wnioski złożone po terminie określonym w pkt. 3 nie będą podlegały rozpatrzeniu,

6) wnioski opiniuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łomża, w skład której wchodzą:

- Zastępca Prezydenta Miasta Łomża odpowiedzialny za sprawy edukacji- jako przewodniczący komisji,

- przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

- przedstawiciel Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji,

- przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Łomża,

7) pracami komisji kieruje przewodniczący, który ustala termin i miejsce posiedzenia komisji oraz informuje o tym pozostałych członków komisji,

8) komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę rekomendowanych zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych i przedstawia Prezydentowi,

9) Prezydent Miasta Łomża rozstrzyga o wyborze zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych do realizacji, w danym roku szkolnym,

10) w ramach przyznanego dofinansowania mogą być realizowane wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenie za realizację od 1 do 4 godzin tygodniowo, wpisanych do arkusza organizacyjnego szkoły,

11) złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

§ 5. Realizacja autorskich programów nauczania:

1) wniosek o przyznanie dofinansowania zaopiniowany przez radę pedagogiczną składa dyrektor szkoły,

2) do wniosku dołącza się potwierdzony przez dyrektora autorski program nauczania (cele, ilość godzin, liczba uczniów, przewidywane efekty, osiągnięcia, itp.),

3) wnioski należy składać w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego Łomży w terminie do 31 maja każdego roku,

4) w razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, dyrektor szkoły zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia,

5) wnioski złożone po terminie określonym w pkt. 3 nie będą podlegały rozpatrzeniu,

6) wnioski opiniuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łomża, w skład której wchodzą:

- Zastępca Prezydenta Miasta Łomża odpowiedzialny za sprawy edukacji- jako przewodniczący komisji,

- przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

- przedstawiciel Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji,

- przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Łomża,

7) pracami komisji kieruje przewodniczący, który ustala termin i miejsce posiedzenia komisji oraz informuje o tym pozostałych członków komisji,

8) komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę rekomendowanych autorskich programów nauczania i przedstawia Prezydentowi,

9) Prezydent Miasta Łomża rozstrzyga o wyborze autorskich programów nauczania do realizacji,

10) na realizację autorskich programów nauczania przyznawana jest dodatkowa liczba godzin dydaktycznych zgodnie z odrębnymi przepisami,

11) złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

§ 6. 1. Wspieranie indywidualnego programu lub toku nauki oraz umożliwienie uczestnictwa
w innowacjach i eksperymentach pedagogicznych realizowane będzie zgodnie z procedurą określoną w odrębnych przepisach prawa. Jego zakres i forma ustalony zostanie indywidualnie dla każdego projektu.

2. Nauczycielowi - opiekunowi ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki, można przydzielić dodatkowo do 5 godzin w miesiącu na indywidualną pracę z uczniem.

Rozdział 3.

Stypendium Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe.

§ 7. 1. Ustanawia się stypendium Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe
i sportowe dla uczniów oraz studentów I roku uczelni publicznych i niepublicznych.

2. Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie w mieście Łomży przyznawane są za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium.

3. Stypendium nie przyznaje się uczniom klas I-III i IV szkoły podstawowej.

§ 8. 1. Stypendystami za szczególne osiągnięcia naukowe mogą zostać uczniowie i studenci spełniający łącznie następujące kryteria:

1) są uczniami łomżyńskich szkół publicznych, lub studentami I roku będącymi absolwentami łomżyńskich publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

3) wykazują się nienaganną postawą,

4) w klasyfikacji rocznej, poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

- uczniowie klas V - VI szkoły podstawowej - 5,4,

- uczniowie gimnazjum - 5,2,

- uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej - 5,0.

5) spełniają przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

a) w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskali tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego przez wojewódzką komisję konkursową na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.),

b) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskali tytuł:

- laureata bądź finalisty olimpiady na szczeblu centralnym lub międzynarodowym, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.)

- laureata bądź finalisty olimpiady lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.),

- tytuł laureata (miejsca I-III) konkursu na szczeblu co najmniej ogólnopolskim -
w przypadku członka reprezentacji szkoły lub zespołu artystycznego działającego w szkole, placówce lub instytucji na terenie Miasta Łomża.

§ 9. Warunkiem otrzymania stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe jest spełnianie łącznie następujących kryteriów:

1) zajęcie medalowego miejsca na szczeblu ogólnopolskim lub w międzynarodowych zawodach sportowych w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium, lub osiągnięcie w dziedzinie sportu rekomendowane przez Łomżyński Szkolny Związek Sportowy,

2) uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania w klasyfikacji rocznej, poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium,

3) uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z wychowania fizycznego w klasyfikacji rocznej, poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium.

4) reprezentuje miasto Łomża.

§ 10. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do Prezydenta Miasta Łomży dyrektor szkoły, do której uczęszcza /uczęszczał uczeń /student/, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

2. Wnioski składa się w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Polnej 16
w następujących terminach: stypendia naukowe do 15 lipca danego roku, stypendia sportowe do 5 września danego roku.

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć uwierzytelnione - za zgodność z oryginałem - kserokopie dokumentów potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe określają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 niniejszego Regulaminu.

5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 11. 1. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Łomży po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez powołaną w tym celu komisję stypendialną, zwaną dalej komisją.

2. Komisję powołuje Prezydent Miasta Łomży.

3. W skład komisji wchodzą:

a) Zastępca Prezydenta Miasta Łomży,

b) Naczelnik Wydział Oświaty,

c) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami,

d) przedstawiciel Komisji Edukacji Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

e) przedstawiciel Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji

f) przedstawiciel Łomżyńskiego Szkolnego Związku Sportowego.

4. Obrady komisji prowadzi Przewodniczący komisji.

5. Przewodniczącym komisji jest Zastępca Prezydenta Miasta Łomży.

6. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży informuje jej członków o pracach Komisji, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

7. Członek komisji, którego dziecko ubiega się o stypendium, nie może brać udziału
w głosowaniu nad wnioskiem.(w pracach Komisji)

§ 12. 1. Stypendium przyznawane jest uczniom na okres dziesięciu miesięcy, tj. od września do czerwca, natomiast studentom od października do lipca.

2. Stypendium studentom I roku przyznawane jest na podstawie wyników uzyskanych w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Warunkiem wypłaty stypendium studentom I roku jest rozpoczęcie przez nich studiów, co stypendysta powinien udokumentować zaświadczeniem z uczelni.

3. Stypendia przyznawane są raz w roku szkolnym.

4. Zakończenie procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję stypendialną następuje do dnia 25 września danego roku.

5. Wypłaty stypendium dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Stary Rynek 14 lub przelewem na konto wskazane przez stypendystę, rodzica/opiekuna prawnego.

6. W przypadku zaprzestania nauki, stypendium nie przysługuje. O fakcie zaprzestania nauki lub studiów osoba otrzymująca stypendium ma obowiązek zawiadomić Prezydenta Miasta Łomży w terminie 7 dni.

7. W przypadku stwierdzenia rażącego obniżenia poziomu spełniania kryteriów przez stypendystę, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Łomży o cofnięcie stypendium przed upływem okresu na jaki zostało przyznane.

§ 14. Wręczenia stypendiów dokonuje Prezydent Miasta Łomży podczas oficjalnej uroczystości.

§ 15. Tryb i procedura przyznawania stypendiów zgodnie z niniejszym regulaminem podawane są do publicznej wiadomości w szkołach, na tablicy ogłoszeń i w BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

Rozdział 4.

Nagroda edukacyjna.

§ 16. 1. Prezydent przyznaje nagrodę edukacyjną za dany rok najlepszemu uczniowi w kategoriach szkół:

a) podstawowych - kategoria I,

b) gimnazjów - kategoria II,

c) liceów ogólnokształcących - kategoria III,

d) ponadgimnazjalnych szkół zawodowych kategoria - IV.

2. Wysokość nagrody ustala się w wysokości:

a) kategoria I - 500 zł.

b) kategoria II 800 zł,

c) kategoria III 1000 zł,

d) kategoria IV 1200 zł.

§ 17. 1. Nagroda edukacyjna może być przyznana uczniowi, który otrzymał nominację Rady Pedagogicznej szkoły, do której uczęszcza.

2. Rada pedagogiczna może nominować do nagrody edukacyjnej jednego ucznia, który nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych i wybrany został w etapie szkolnym według ustalonych przez szkołę kryteriów.

3. Wnioski z uzasadnieniem składa się w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży, w terminie do 15 lipca danego roku.

4. Komisja, o której mowa w § 12 ust.2 niniejszego programu, na posiedzeniu w sprawie kwalifikacji wniosków o stypendia naukowe i sportowe, po analizie wniosków, rekomenduje Prezydentowi Miasta Łomża kandydatów do nagrody I, II , III i IV stopnia.

5. Prezydent przyznaje nagrody edukacyjne za dany rok uwzględniając rekomendacje komisji.

6. Nagrody edukacyjne, w każdej z kategorii, mogą nie zostać przyznane w danym roku.

7. Prezydentowi przysługuje prawo przyznania nagrody edukacyjnej z pominięciem powyższej procedury.

§ 18. Grant edukacyjny może być przyznany uczniowi na dofinansowanie kosztów dojazdu, zakwaterowania, wpisowego, w związku z jego uczestnictwem w międzynarodowych konkursach, olimpiadach lub sympozjach naukowych, pod warunkiem nie posiadania przez ucznia nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Część A. Nazwisko

Imiona

Data i miejsce urodzenia

PESEL

Miejscowość

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Kod pocztowy

Nr telefonu

Część A. Dane osobowe ucznia

Część B. Informacja o szkole

Nazwa szkoły

Pieczątka szkoły

Klasa/ rok nauki

Rok szkolny

Część C. Wniosek o przyznanie stypendium za:

Szczególne osiągnięcia naukowe

Średnia ocen za rok szkolny………………………

Ocena z zachowania

Wyszczególnienie osiągnięć ucznia

Opinia dyrektora szkoły / wychowawcy ucznia

Łomża, dnia …………………………………………. ………………………………………

pieczęć i podpis dyrektora


Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Część A. Nazwisko

Imiona

Data i miejsce urodzenia

PESEL

Miejscowość

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Kod pocztowy

Nr telefonu

Część A. Dane osobowe ucznia

Część B. Informacja o szkole

Nazwa szkoły

Pieczątka szkoły

Klasa/ rok nauki

Rok szkolny

Część C. Wniosek o przyznanie stypendium za:

Szczególne osiągnięcia sportowe

Ocena z wychowania fizycznego

Ocena z zachowania

Wyszczególnienie osiągnięć ucznia

Opinia dyrektora szkoły / wychowawcy ucznia

Łomża, dnia …………………………………………. ………………………………………

pieczęć i podpis dyrektora

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama