Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póź. zm.) oraz § 11 pkt.2 Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. z arządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów

1) Zwiększyć dochody o kwotę 424 153,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 424 153,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


Plan dochodów ogółem 19 659 758,00 zł w tym:

a) Bieżące - 17 834 042,00 zł

b) Majątkowe - 1 825 716,00 zł

Plan wydatków ogółem 19 588 879,00 zł w tym :

a) Bieżące - 15 279 188,00 zł

b) Majątkowe - 4 309 691,00 zł

§ 4.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2015
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 423 153,00 zł

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

951 780,00

65 000,00

1 016 780,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

462 000,00

65 000,00

527 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

462 000,00

65 000,00

527 000,00

Razem:

17 414 039,00

65 000,00

17 479 039,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

359 153,00

359 153,00

01095

Pozostała działalność

0,00

359 153,00

359 153,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

359 153,00

359 153,00

Razem:

1 820 066,00

359 153,00

2 179 219,00

Ogółem

19 235 605,00

424 153,00

19 659 758,00

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2015
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 424 153,00 zł

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 812 342,00

65 000,00

1 877 342,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

520 400,00

65 000,00

585 400,00

3110

Świadczenia społeczne

512 000,00

65 000,00

577 000,00

Razem:

17 342 338,00

65 000,00

17 407 338,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

359 153,00

359 153,00

01095

Pozostała działalność

0,00

359 153,00

359 153,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

874,00

874,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

62,00

62,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

5 112,00

5 112,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

598,00

598,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

396,00

396,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

352 111,00

352 111,00

Razem:

1 820 066,00

359 153,00

2 179 219,00

Ogółem

19 164 726,00

424 153,00

19 588 879,00

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2015
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 65 000,00 zł dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.

2) Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 359 153,00zł - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe