Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/41/15 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/199/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 2230).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk


Załącznik do Uchwały Nr VI/41/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywania ich do odbioru podmiotom uprawnionym.

2. Gmina zapewnia urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i utrzymania tych urządzeń w należytym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym.

3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki nie zawierają substancji oleistych i toksycznych, a użyte środki myjące ulegają biodegradacji.

4. Naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane na terenie nieruchomości, jeżeli nie powoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby. Powstałe odpady należy gromadzić i usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników służących do użytku publicznego, mają obowiązek:

1) uprzątania chodników z bezwzględnym zakazem usuwania zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

2) pryzmowania śniegu przy krawędzi chodnika w sposób nie utrudniający ruchu pieszych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników.

§ 3. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz na drogach publicznych przeznacza się urządzenia: kosze uliczne, pojemniki na odpady, worki, kontenery, biotainery.

2. Określa się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych nieselektywnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 80 l - w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 1 do 2 osób;

2) jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 110 l lub 120 l - w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 3 do 5 osób;

3) jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 240 l - w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 6 do 10 osób;

4) jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 120 l i jeden o pojemności 240 l - w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 11 osób i powyżej;

5) pojemnik o pojemności 1100 l w zabudowie wielolokalowej do selektywnej zbiórki odpadów;

6) jeden pojemnik o pojemności 1100 l na 50 mieszkańców lub jeden kontener o pojemności 7 m3 na 250 mieszkańców w zabudowie wielolokalowej do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych;

7) biotainery o pojemności 240 l do gromadzenia odpadów biodegradowalnych.

3. Odpady ulegające biodegradacji dopuszcza się zbierać i gromadzić na przydomowych kompostownikach.

4. Rodzaje urządzeń służących do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej:

1) worek żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych;

2) worek niebieski - do gromadzenia papieru i tekstyliów;

3) worek zielony - do gromadzenia szkła białego i kolorowego;

4) worek szary - na popiół, żużel i piach;

5) worek bezbarwny - do gromadzenia odpadów biodegradowalnych (trawa, liście i inne);

5. Wymagane parametry worków:

1) Worki do zbierania odpadów powinny być wykonane z tworzywa dostosowanego do obciążenia;

2) Pojemność worków powinna wynosić 120 litrów;

3) Worki powinny zawierać nadruk z określeniem rodzaju odpadów oraz nazwą, adresem i danymi kontaktowymi wykonawcy.

4) Worki na popiół, żużel i piach powinny być wykonane z folii ze wzmocnionego materiału, o wytrzymałości minimum 20 kg.

6. Rodzaje urządzeń służących do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielolokalowej:

1) pojemnik żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań

wielomateriałowych;

2) pojemnik niebieski - do gromadzenia papieru i tekstyliów;

3) pojemnik zielony - do gromadzenia szkła białego i kolorowego;

4) biotainery - do gromadzenia bioodpadów;

5) kontenery do gromadzenia odpadów biodegradowalnych (liści i trawy);

6) pojemnik na popiół i żużel w budynkach wielorodzinnych, ogrzewanych piecami fizycznymi;

7) odpady wielkogabarytowe z wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV, gromadzone będą przez mieszkańców w miejscach wyznaczonych przez zarządców budynków wielolokalowych, przy urządzeniach do gromadzenia odpadów (altankach, pojemnikach czy kontenerach).

7. Określa się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego oraz wykonawcy;

3) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

Rozdział 4.
Częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 4. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny odbierane są:

a) w zabudowie jednorodzinnej- w okresie od kwietnia do października dwa razy w miesiącu, w okresie od listopada do marca raz w miesiącu;

b) w zabudowie wielolokalowej- dwa razy w tygodniu.

2) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej:

a) worek żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych - 1 raz w miesiącu;

b) worek niebieski - do gromadzenia papieru i tekstyliów - 1 raz w miesiącu;

c) worek zielony - do gromadzenia szkła białego i kolorowego - 1 raz w miesiącu;

d) worek szary - na popiół, żużel i piach - 1 raz w miesiącu;

e) worek bezbarwny - do gromadzenia odpadów biodegradowalnych (trawa, liście i inne) - w okresie od kwietnia do października dwa razy w miesiącu, w okresie od listopada do marca raz w miesiącu;

f) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV - odbiór wystawionych odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami odbywać się będzie w ustalonych przez gminę i Wykonawcę szczegółowych terminach. Przedmioty wystawione do odbioru powinny być kompletne- wywóz 2 razy w roku w wyznaczonych terminach.

3) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielolokalowej:

a) pojemnik żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań

wielomateriałowych - wywóz w zależności od zapełnienia nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu;

b) pojemnik niebieski - do gromadzenia papieru i tekstyliów wywóz w zależności od zapełnienia nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

c) pojemnik zielony - do gromadzenia szkła białego i kolorowego - wywóz w zależności od zapełnienia nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

d) biotainery - do gromadzenia opadów biodegradowalnych - wywóz nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu;

e) kontenery do gromadzenia odpadów biodegradowalnych (liści i trawy) - wywóz w zależności od potrzeb zapełnienia;

f) wywóz choinek - 2 razy w roku (styczeń, luty);

g) pojemnik na popiół i żużel w budynkach wielolokalowych, ogrzewanych piecami fizycznymi, wywóz nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

h) odpady wielkogabarytowe z wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV mieszkańcy mogą w dniach określonych w harmonogramie ustalonym z Wykonawcą dostarczyć do miejsc wyznaczonych przez zarządców budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy urządzeniach do gromadzenia odpadów (altankach, pojemnikach czy kontenerach). Przedmioty wystawione do odbioru powinny być kompletne- wywóz 2 razy w roku w wyznaczonych terminach.

4) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obejmuje również niżej wymienione rodzaje odpadów, które można dostarczyć indywidualnie i we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych :

a) przeterminowanych leków i chemikaliów w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych;

b) zużytych baterii i akumulatorów;

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych;

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

e) zużytych opon;

f) opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach,

g) odpady budowlane i rozbiórkowe.

5) W razie, gdy nie jest możliwe przekazanie selektywnie zebranych odpadów wymienionych w § 4 pkt 2 i 3 w terminie wynikającym z harmonogramu, odpady te można przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

6) Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, lecz wytwarzane są tam odpady komunalne, zobowiązani są indywidualnie zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając cykl odbioru uzgodniony z podmiotem uprawnionym.

7) Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, lecz wytwarzane są tam odpady komunalne są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i przekazywania ich do odbioru w sposób uzgodniony z podmiotem uprawnionym.

8) Usuwanie odpadów komunalnych z terenów użyteczności publicznej - w centrum miasta w sposób zapobiegający ich przepełnieniu, nie rzadziej niż jeden raz na dwa dni.

9) Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych, zarządzający obszarem mają obowiązek zapobiegania przepełnieniu koszy ulicznych i wysypywaniu odpadów na ziemię.

10) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnię terenu;

11) Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych w budynkach mobilnych są zobowiązani usuwać odpady codziennie i utrzymywać w czystości teren wokół punktu.

§ 5. Określa się sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane do potrzeb przez właściciela nieruchomości, a ich eksploatacja i opróżnianie muszą być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego;

2) worki na odpady zbierane selektywnie: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, popiół, odpady ulegające biodegradacji są dostarczane właścicielom przez wykonawcę nieodpłatnie;

3) w przypadku wyprodukowania większej ilości odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie, właściciel zakupuje worki we własnym zakresie u Wykonawcy;

4) właściciel nieruchomości, obowiązany jest udostępnić pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawianie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd;

5) podmiot uprawniony i wykonawca ma obowiązek natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 6. 1. W celu ograniczania powstawania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań (w tym toreb foliowych).

2. Zakłada się podjęcie działań prowadzących do całkowitego wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 7. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów - prowadzenie psa na uwięzi, a w odniesieniu do psów ras agresywnych oraz ich mieszańców - prowadzenie psa na uwięzi i w nałożonym kagańcu;

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) usuwanie na bieżąco odchodów pozostawionych przez zwierzęta domowe z terenów użyteczności publicznej,

c) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne ich mieszańców,

d) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość taka jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich oraz jest odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 8. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, wolno stojącymi, jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:

1) utrzymywać zwierzęta zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) usuwać na bieżąco odchody zwierzęce, pozostałości karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 9. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zajęte pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:

1) w terminie wiosennym: od dnia 1 marca do dnia 31 marca;

2) w terminie jesiennym: od dnia 1 października do dnia 31 października.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe