Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie uchylenia uchwały nr III/28/03 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Zabłudów na potrzeby służby zdrowia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska w Zabłudowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr III/28/03 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Zabłudów na potrzeby służby zdrowia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Rogucki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe