reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 81.472,00 zł,

2) zwiększa się dochody o kwotę 79.289,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 108.136,00 zł,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 105.953,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 9.059.236,09 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 8.479.308,09 zł

- majątkowe w kwocie 579.928,00 zł

2) plan wydatków ogółem 9.428.676,09 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 8.347.925,09 zł

- majątkowe w kwocie 1.080.751,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 369.440,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 674.292,00 zł, oraz łaczną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc obowiązującą:

1) Załącznik nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku" z Uchwały Nr VI/23/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.,

2) Załącznik nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok" z Uchwały Nr VI/23/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

Turystyka

0,00

15 000,00

15 000,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

0,00

15 000,00

15 000,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

8 000,00

8 000,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

7 000,00

7 000,00

801

Oświata i wychowanie

730 972,27

- 81 472,00

649 500,27

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

101 840,00

- 50 920,00

50 920,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

101 840,00

- 50 920,00

50 920,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

61 104,00

- 30 552,00

30 552,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

61 104,00

- 30 552,00

30 552,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

27 383,00

64 289,00

91 672,00

92116

Biblioteki

0,00

64 289,00

64 289,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00

64 289,00

64 289,00

Razem:

8 038 728,27

- 2 183,00

8 036 545,27

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 022 690,82

0,00

1 022 690,82

OGÓŁEM

9 061 419,09

-2 183,00

9 059 236,09

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.479.308,09 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 586.536,27 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 579.928,00 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 37.078,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 535.850,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK

Rodzaj:

Poroz. z JST

Razem:

34 150,00

0,00

34 150,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

Turystyka

0,00

20 000,00

20 000,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

0,00

20 000,00

20 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

6 100,00

6 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 900,00

1 900,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

12 000,00

12 000,00

750

Administracja publiczna

1 560 462,00

59 289,00

1 619 751,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 367 377,00

59 289,00

1 426 666,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

38 700,00

59 289,00

97 989,00

801

Oświata i wychowanie

3 060 868,27

- 81 472,00

2 979 396,27

80101

Szkoły podstawowe

1 339 331,00

640,00

1 339 971,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 080,00

640,00

2 720,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

242 376,00

- 50 790,00

191 586,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

12 475,00

- 3 551,00

8 924,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

167 727,00

- 35 634,00

132 093,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

36 016,00

- 10 268,00

25 748,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 072,00

- 1 467,00

3 605,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

130,00

130,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

115 038,00

- 30 442,00

84 596,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 761,00

- 1 531,00

3 230,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

78 842,00

- 21 980,00

56 862,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 440,00

- 6 161,00

11 279,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 497,00

- 880,00

1 617,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

110,00

110,00

80110

Gimnazja

991 254,00

- 880,00

990 374,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

125 240,00

- 1 700,00

123 540,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

850,00

820,00

1 670,00

852

Pomoc społeczna

718 739,00

0,00

718 739,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

253 851,00

0,00

253 851,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 000,00

- 2 000,00

7 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

2 000,00

5 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

63 764,00

0,00

63 764,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

63 764,00

0,00

63 764,00

3240

Stypendia dla uczniów

40 800,00

22 964,00

63 764,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

22 964,00

- 22 964,00

0,00

Razem:

8 374 018,27

- 2 183,00

8 371 835,27

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 022 690,82

0,00

1 022 690,82

OGÓŁEM

9 430 859,09

-2 183,00

9 428 676,09

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.347.925,09 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.605.342,19 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.562.838,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.042.504,19 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 260.650,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.403.292,63 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 22.042,27 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.080.751,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.080.751,00 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finnasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 43.621,00 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rokbudżetowy

2015

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

7

1.

600

60014

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego

200 000,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

2.

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Koziej w Bakałarzewie

37 000,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

3.

600

60016

6050

Opracowanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101942B na odcinku od granicy Gminy Bakałarzewo z obrębem Białe w Gminie Suwałki do skrzyżowania z drogą gminną nr 101941B o długości około 1,5 km w Płocicznie.

19 680,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

4.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka-Folwark

od km 0+000 do km 0+992,88 o długosci 0,993 km - I ETAP

706 150,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

5.

630

63003

6060

Witacz

5 000,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

6.

630

63003

6060

Wiata ekologiczna

7 000,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

7.

720

72095

6067

6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - częśc II, administracja samorządowa

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013)

43 621,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

8.

750

75023

6060

Zakup mebli do Urzędu Gminy Bakałarzewo

12 300,00

Urząd Gminy Bakałarzewo

9.

801

80101

6060

Zakup pieca centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

50 000,00

Zespół Szkół w Bakałarzewie

Ogółem

1 080 751,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Plan
przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2015 r.

1

2

3

4

A

DOCHODY (A1+A2)

9 059 236,09

A1.

Dochody bieżące

8 479 308,09

A2.

Dochody majątkowe

579 928,00

B

WYDATKI B1+B2)

9 428 676,09

B1.

Wydatki bieżące

8 347 925,09

B2.

Wydatki majątkowe

1 080 751,00

C.

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-369 440,00

D1.

Przychody ogółem:

674 292,00

z tego:

D1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 950

674 292,00

D2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

0,00

w tym:

§ 903

0,00

pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

D3.

Nadwyżki z lat ubiegłych

§ 957

0,00

D2.

Rozchody ogółem:

304 852,00

z tego:

D1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 963

0,00

D2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

304 852,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1) W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania: "Oznakowanie ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego w ujściu Rospudy do jeziora Sumowo";

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 i 80106 w związku z wprowadzeniem do budżetu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - w budżecie zaplanowana była dotacja na postawie planów, obecnie na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 w związku z otrzymaną dotacją, po zatwierdzeniu wniosku o płatność, projektu realizowanego w 2014 r. pn. "Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie z przystosowaniem na świetlicę wiejską";

2) W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 w związku z realizacją zadania: "Oznakowanie ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego w ujściu Rospudy do jeziora Sumowo";

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80103, 80106 w związku z wprowadzeniem do budżetu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - w budżecie zaplanowane były wydatki na postawie planów, obecnie na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80103, 80106, 80110 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

3) W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu. Wprowadzony deficyt budżetowy w kwocie 369.440,00 zł, który pokrywa się wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulega zmianie.

Przychody ogółem wynoszą 674.292,00 zł, rozchody ogółem 304.852,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gnoińska

Ekspert w zakresie strategii HR i cyfrowej transformacji HR, właściciel revit.hr. Doświadczenie zdobywała jako dyrektor i członek Zarządu odpowiedzialny za HR, komunikację i zarządzanie zmianą. Pracowała w spółkach międzynarodowych i krajowych w sektorze bankowym, mediów i energetycznym. Studiowała finanse i zarządzanie we Francji i w Niemczech w ramach NEOMA Business School. Dodatkowo ukończyła program Swedish Institute w zakresie CSR i program „Creativity&Innovation in the Organization” na UCLA. Europejka z przekonania. Mówi pięcioma językami. Pasjonuje się przyszłością pracy, zrównoważonym rozwojem w dobie globalizacji oraz przywództwem kobiet.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama