Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Korycin

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r poz. 379, 911, 1146 i 1877) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowią załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 13 670 795,23 zł.

1) bieżące - 10 261 288,21 zł

2) majątkowe - 3 409 507,02 zł.

2. wydatki - 14 570 795,23 zł.

1) bieżące - 9 528 000,01 zł

2) majątkowe - 5 042 795,22 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT


Mirosław Lech


Załączniki do zarządzenia Nr 21/2015
Wójta Gminy Korycin
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik nr 3

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 319 253,23 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za pierwszy okres płatniczy 2015 roku;

- w dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" - dokonuje się zmiany planu dochodów o kwotę 4 500,00 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przewidzianych na dzień 10 maja 2015 r;

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok przedstawione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 319 253,23 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za pierwszy okres płatniczy 2015 roku;

- w dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 1 000,00 zł;

- w dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" - dokonuje się zmiany planu wydatków o kwotę 4 500,00 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przewidzianych na dzień 10 maja 2015 r;

- w dziale 900 - " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 2 500,00 zł;

WÓJT


Mirosław Lech

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe