Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Przerośl

z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Tekst pierwotny

Na podstawie art.31 i art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938,1646;z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1877) Wójt Gminy Przerośl postanawia co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 11.764.303,62zł wykonano 11.607.912,61zł, tj. 99% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 12.426.976,50zł wykonano 11.761.669,70zł tj. 95% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

3) Sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków budżetu za 2014r. stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia,

4) Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2014r. stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia,

5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy za 2014r. stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia,

6) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na podmiotowe, przedmiotowe i celowe za 2014r. stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia,

7) Wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za 2014r. stanowi załącznik Nr 7 do zarządzenia,

8) Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014r. stanowi załącznik Nr 8 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014r.

1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli stanowi załącznik Nr 9 do zarządzenia. 2 ) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli stanowi załącznik Nr 10 do zarządzenia.

§ 3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przerośl za 2014r. stanowi załącznik Nr 11 do zarządzenia.

§ 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2014-2024 stanowi załącznik Nr 12 do zarządzenia.

§ 5. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przerośl oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i zamieszczeniu na stronie BIP.

Wójt Gminy


Sławomir Renkiewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2015
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2015
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2015
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2015
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 10/2015
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 10/2015
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 10/2015
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 10/2015
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 10/2015
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 10/2015
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 10/2015
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 10/2015
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 10/2015
Wójta Gminy Przerośl
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe