reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/75/15 Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r; poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r; poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r; poz. 532) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 180 985,00 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 1,

2) zmniejszyć dochody o kwotę 3 500,00 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 187 485,00 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 10 000,00 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 65 222 174,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 559 492,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 71 169 130,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 571 336,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 946 956,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 946 956,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł z przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/75/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 maja 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

281 500,00

56 401,00

337 901,00

40001

Dostarczanie ciepła

281 500,00

56 401,00

337 901,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

56 401,00

56 401,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 653 000,00

63 205,00

1 716 205,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 653 000,00

63 205,00

1 716 205,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

63 205,00

63 205,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

29 499 367,00

53 894,00

29 553 261,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

11 405 555,00

5 514,00

11 411 069,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 000,00

5 514,00

10 514,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

814 500,00

48 380,00

862 880,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

85 000,00

23 000,00

108 000,00

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00

28 880,00

28 880,00

0690

Wpływy z różnych opłat

3 000,00

- 3 000,00

0,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

500,00

- 500,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

1 827 692,00

485,00

1 828 177,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

485,00

485,00

970,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

485,00

485,00

970,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 532 900,00

3 500,00

2 536 400,00

90002

Gospodarka odpadami

2 252 900,00

3 500,00

2 256 400,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

3 000,00

3 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

500,00

500,00

Razem:

58 962 738,00

177 485,00

59 140 223,00

1. Dochody bieżące razem - 57 559 492,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 317 180,00 zł.

2. Dochody majątkowe - 7 662 682,00 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 6 562 682,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 6 562 682,00 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku - 1 000 000,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 100 000,00 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/75/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 maja 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

25 730 865,00

- 9 515,00

25 721 350,00

80104

Przedszkola

5 333 456,00

- 10 000,00

5 323 456,00

4260

Zakup energii

238 952,00

- 10 000,00

228 952,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

662 086,00

485,00

662 571,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

443 714,00

414,00

444 128,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

76 717,00

71,00

76 788,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 858 878,00

187 000,00

5 045 878,00

90002

Gospodarka odpadami

2 531 674,00

187 000,00

2 718 674,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 222 547,00

187 000,00

2 409 547,00

Razem:

64 909 694,00

177 485,00

65 087 179,00

Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie

Plan na 2015 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

71 169 130,00

Wydatki bieżące, z tego:

56 571 336,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

44 043 706,00

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

31 379 503,00

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12 664 203,00

dotacje na zadania bieżące

3 047 724,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 229 046,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

470 093,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

obsługa długu jst

780 767,00

Wydatki majątkowe, z tego:

14 597 794,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:

14 429 794,00

1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

10 233 517,00

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

168 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/75/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 maja 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 177 485,00 zł są następujące:

a) wpływy z tytułu zwrotu VAT - Projekt "Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo", rozdz. 40001 § 0970 - 56 401,00 zł,

b) wpływy z tytułu renty planistycznej, rozdz. 70005 § 0490 - 63 205,00 zł,

c) wpływy z tytułu odsetek od podatku od nieruchomości od osób prawnych, rozdz. 70005 § 0490 - 5 514,00 zł,

d) dochody z tytułu kar, rozdz. 75618 § 0580 - 28 880,00 zł,

e) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, rozdz. 75618 § 0490 - 23 000,00 zł,

f) dochody z tytułu organizacji praktyk zawodowych w stołówce szkolnej w ZSM nr 2, rozdz. 80148 § 0970 - 485,00 zł.

2) przesunięcie w planie dochodów na kwotę 3 500,00 zł jest następujące:

a) przesuwa się kwotę 3 500,00 zł z rozdz. 75618 § 0690 - 3 000,00 zł i § 0910 - 500,00 zł do rozdz. 90002 § 0690 - 3 000,00 zł i § 0910 - 500,00 zł w zwiazku ze zmianą klasyfikacji budzetowej dotyczącej gospodarki odpadami,

3) zmiana w planie dochodów w ramach rozdz. 92601 § 0830 na kwotę 350 000,00 zł jest następująca:

a) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się kwotę 350 000,00 zł, zaplanowaną w Urzędzie Miasta jako wpływy z usług wstępu na basen na 2015 rok, do MOSiR (zgodnie ze statutem jednostka będzie zajmowała się administrowaniem pływalni miejskiej przy ul. Targowej 11), rozdz. 92601 § 0830 - 350 000,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 177 485,00 zł są następujące:

a) w rozdz. 90002 § 4300 dokonuje się zabezpieczenia środków w wysokości 177 000,00 zł na usługę z zakresu gospodarki odpadami,

b) w ZSM Nr 2 dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 485,00 zł w rozdz. 80148 § 4010 - 414,00 zł i § 4110 - 71,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie dla opiekuna praktyk w stołówce szkolnej.

2) przesunięcia na kwotę 10 000,00 zł są następujące:

a) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 10 000,00 zł z rozdz. 80104 z § 4260 do rozdz. 90002 § 4300 na usługę z zakresu gospodarki odpadami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama