Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/70/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczuczyn oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.[1])), w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.[2])) i 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159 ze zm.[3])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Szczuczyn o równoważnej liczbie mieszkańców 3047, obejmującą miasto Szczuczyn, granice której przedstawia mapa w skali 1:25 000, stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Likwiduje się aglomerację Szczuczyn o równoważnej liczbie mieszkańców 4227, wyznaczoną rozporządzeniem Nr 51/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczuczyn (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 87, poz. 1090).

§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 51/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczuczyn.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marian Czesław Szamatowicz


Załącznik do Uchwały Nr XI/70/15
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do UCHWAŁY NR XI/70/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczuczyn oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, poz. 1513, z 2013 r. poz. 21, poz. 165, z 2014 r. poz. 659, poz. 850, poz. 1146, poz. 822.

[3]) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 850.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe