Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/61/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wasilków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 oraz z 2015 r. poz. 357)- uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru: W = (X1 + X2 + ...+ XN): [(X1:Y1 + X2:Y2 + ...+XN : YN)], gdzie:

1) W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,

2) X1, X2, ..., XN - oznacza liczbę godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych przydzielonych danemu nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu organizacji szkoły,

3) Y1, Y2, ...,YN - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk ujętych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz ustalonych na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Ilorazy X1:Y1, X2:Y2, ... , XN : YN zawarte w ust. 1 przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych.

3. Wymiar oznaczany literą W, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną.

§ 2. 1. Różnica między łączną liczbą godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi, a liczbą godzin wyliczoną zgodnie z §1 ust.1 stanowić będzie liczbę godzin ponadwymiarowych.

2. Godziny ponadwymiarowe rozlicza się od ustalonego zgodnie z §1 tygodniowego wymiaru godzin.

§ 3. W uchwale Nr XXIX/170/2001 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wasilków w § 2 skreśla się ust. 4 i 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe