reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/48/15 Rady Gminy Łomża

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łomża "Programu Karta Dużej Rodziny"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) Rada Gminy Łomża uchwala, co następuje:

§ 1. W celu wspierania rodzin wielodzietnych, zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, promowania modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku wprowadza się na terenie Gminy Łomża "Program Karta Dużej Rodziny".

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) "Programie Karta Dużej Rodziny" zwanym dalej "Programem" - należy przez to rozumieć zespół działań w tym system ulg i zniżek skierowanych do rodzin wielodzietnych zamieszkujących teren Gminy Łomża;

2) "Karcie Dużej Rodziny" zwaną dalej "Kartą" - należy przez to rozumieć kartę uprawniająca uczestników programu do korzystania ze zniżek lub ulg oferowanych przez partnerów Programu;

3) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę lub rodzinę zastępczą zamieszkałą na terenie Gminy Łomża, składającą się z rodziców lub opiekunów mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica bez ograniczenia wieku;

4) partnerze programu - należy przez to rozumieć osobę, instytucję, organizację bądź firmę, która działa na rzecz rodzin wielodzietnych w ramach programu, oferującą im ulgi i zniżki i zawarła z samorządem stosowne porozumienie.

§ 3. 1. Program adresowany jest do rodzin wielodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomża, bez względu na osiągany dochód.

2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest Karta, której wzór określi zarządzenie Wójta Gminy Łomża.

3. Logo Programu, regulamin przyznawania, wydawania, korzystania z Karty oraz wniosek o wydanie Karty wprowadzony zostanie w drodze zarządzenia Wójta Gminy Łomża.

§ 4. 1. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Gminy Łomża.

2. Program jest to zespół działań mających na celu:

1) wsparcie materialne rodzin ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych;

2) aktywizację rodziny do aktywnego spędzania wolnego czasu;

3) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinie wielodzietnej;

4) promocję modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku;

5) integrację wewnątrzrodzinną;

6) integrację rodzin wielodzietnych.

§ 5. Cele Programu określone w § 4 niniejszej uchwały będą realizowane poprzez:

1) zapewnienie zniżek i ulg dla rodzin wielodzielnych;

2) zwiększenie dostępu do różnych form sportu i rekreacji, rozrywki oraz inicjatyw kulturalnych;

3) uwzględnianie potrzeb rodzin wielodzietnych w dokumentach strategicznych Gminy Łomża;

4) promocję Partnerów oferujących ulgi na zakup towarów i usług;

5) rozpowszechnienie informacji o Programie w środkach masowego przekazu.

§ 6. Realizując cele określone w przepisach niniejszej uchwały Wójt Gminy zawiera porozumienia z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Może również zawierać porozumienia międzygminne z innymi samorządami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Kuzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama