Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Przerośl

z dnia 15 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2015r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318;z 2014r.poz.379, 1072), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, 1646; z 2014r. poz.. 379, 911, 1146, 1877) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 10.049.376,52zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 9.940.161,52zł,

- dochody majątkowe w kwocie 109.215,00zł.

2) Plan wydatków ogółem - 9.540.727,52zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 9.320.142,52zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 220.585,00zł.

§ 3. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 15 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 15 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/30/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 15 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe