Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/38 /15 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 5 czerwca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art217,art235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4 983 065,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 87 220,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 573 160,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 174 046,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi : plan dochodów 17 062 185,23 zł, Dochody bieżące 10 638 808,11 zł , Dochody majątkowe 6 423 377,12 zł, Plan wydatków 18 172 880,98 zł , Wydatki bieżące 9 653 485,86 zł, Wydatki majątkowe 8 519 395,12 zł .

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 110 695,75 zł będzie pokryty kredytem w wysokości 762 430,75 zł i wolnymi środkami w wysokości 348 265,00 zł.

§ 4. Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r zgodnie załącznikiem Nr 2.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 762 430,75 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 687 569,25 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 762 430,75 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 687 569,25 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sergiusz Smyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/38 /15
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 5 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/38 /15
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 5 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/38 /15
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 5 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Rozszerzono zakres zadania inwestycyjnego pn. Poprawa transgranicznego systemu ochrony Środowiska Gminy Czeremcha i Wysokoye poprzez wprowadzenie do budżetu dochodów i wydatków dotyczących budowy oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul Fabrycznej w Czeremsze. Dochody pochodzące z programu Polska -Białoruś- Ukraina to kwota 4 587 323 zł a wydatki ogółem 5 097 026 zł.

Wprowadzono zadanie pn. Trasy rowerowe w Polsce wschodniej -województwo podlaskie. Wydatki w całości będą sfinansowane z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w kwocie 46 600,12 zł.

Wprowadzono zadanie pn. Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą do transportu odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Czeremcha. Projekt będzie realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 158 175,00 zł udział własny 101 232,00 zł.

Skorygowano wydatki w zakresie zakupu samochodu asenizacyjnego do kwot wynikających z zawartej umowy z wykonawcą po rozstrzygniętym przetargu.

Wprowadzono zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania Dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 109217B Czeremcha - Wieś początek zabudowy ul. Duboisa Czeremcha w kwocie 35 424,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe