Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy Orla

z dnia 5 czerwca 2015r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orla

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877, z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orla, zgodnie z załacznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/128/05 Rady Gminy Orla w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orla (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz. 1219, Nr 192, poz. 2194, z 2006 r. Nr 231, poz. 2257, z 2010 r. Nr 184, poz. 2297).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik do Uchwały Nr VI/39/15
Rady Gminy Orla
z dnia 5 czerwca 2015 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM UCZNIOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY ORLA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Orla w postaci:

a) stypendium szkolnego,

b) zasiłku szkolnego.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest do wyczerpania przeznaczonych na nią środków, pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa oraz kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie gminy Orla.

§ 3. Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są osoby określone w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwane w dalszej części Regulaminu uczniami.

§ 4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwane dalej świadczeniem, przyznaje w drodze decyzji Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli, zwany dalej Kierownikiem, działający z upoważnienia Rady Gminy Orla.

§ 5. Świadczenia mogą być przyznawane na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 90 n ust. 2 ustawy o systemie oświaty bądź z urzędu.

§ 6. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są w kasie Urzędu Gminy Orla lub przelewem na rachunek dorosłego ucznia albo rodziców (opiekunów) ucznia.

Rozdział 2.
Stypendium szkolne

§ 7. 1. Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), w szczególności, jeśli w rodzinie ucznia występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Miesięczną wysokość dochodu stanowiącego podstawę ubiegania się o stypendium szkolne ustala się zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników i innych pomocy naukowych;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendiów w formach, o których mowa w pkt 1 i 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 3 jest niemożliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3 nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

§ 9. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli w terminie określonym w art. 90 n ust.6 i 7 ustawy o systemie oświaty.

§ 10. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a słuchaczom kolegiów nauczucielskich, nauczucielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

2. Jeżeli forma stypendium tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie kwot, o których mowa w art. 90 d ust.11 ustawy o systemie oświaty.

3. W przypadku ucznia lub słuchacza kończącego naukę, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył on naukę.

§ 11. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa:

1) w § 8 ust. 1 pkt 1 realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne;

2) w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowana jest poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Orla lub przelewem na rachunek bankowy rodziców (opiekunów) ucznia lub pełnoletniego ucznia.

§ 12. Stypendium wypłaca się po uprawomocnieniu się decyzji, z dołu do 10-go dnia miesiąca.

§ 13. 1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów. Zakwalifikowanych do uzyskania stypendium szkolnego uczniów zalicza się do grup dochodowych wg kryterium:

a) I grupa: dochody miesięczne na członka rodziny poniżej 75 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,

b) II grupa: dochody na członka rodziny od 75 % do 100 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej:

a) I grupa - 90 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

b) II grupa - 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 14. Stypendium szkolne wstrzymuje się, cofa oraz podlega ono zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

Rozdział 3.
Zasiłek szkolny

§ 15. 1. Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku.

3. Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

4. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

5. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej 5-krotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

6. Przy ustalaniu wysokości zasiłku Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego uzasadniającego złożenie wniosku, sytuacji materialnej ucznia.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 16. Przyznanie oraz wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa w art. 90r ust.1 ustawy o systemie oświaty.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe