reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 2275/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miasta Hajnówka Nr VI/44/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miasta Hajnówka
Nr VI/44/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z:

1) brakiem określenia stawki opłaty targowej w pozostałych, niż wymienione w § 1 Uchwały, przypadkach, co stanowi naruszenie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849
ze zm.),

- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa
na najbliższej sesji Rady Miasta Hajnówka;

2) nieprawidłowym określeniem stawek opłaty targowej w § 1 pkt 6 lit. a) i b) Uchwały,
co stanowi naruszenie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) w zw. z zasadami prawidłowej legislacji wywodzonymi z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),

- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa
na najbliższej sesji Rady Miasta Hajnówka;

3) zapisami zawartymi w § 4 Uchwały, zgodnie z którym dzienna stawka opłaty targowej pobierana przy sprzedaży nie może przekroczyć "kwoty określonej przepisem art. 19 ust. 1 pkt a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązującej w danym roku podatkowym", co również pozostaje w sprzeczności z postanowieniami przywołanego art. 19 ust. 1 lit a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), w zw. z zasadami prawidłowej legislacji wywodzonymi z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 4 Uchwały Nr VI/44/15;

4) zapisami zawartymi w § 5 ust. 3 zd. drugie Uchwały, zgodnie z którym zainkasowane kwoty opłaty targowej inkasenci wpłacają do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Hajnówka "co najmniej jeden raz w miesiącu", co prowadzi do naruszenia postanowień art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613) w zw. z zasadami prawidłowej legislacji wywodzonymi z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 5 ust. 3 zd. drugieUchwały Nr VI/44/15 w zakresie słów: "co najmniej jeden raz w miesiącu".

U z a s a d n i e n i e W dniu 12 maja 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Miasta Hajnówka Nr VI/44/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 21 maja 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO w Białymstoku wyznaczonym na dzień 2 czerwca 2015 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w § 1, § 4 oraz § 5 Uchwały. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
2 czerwca 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Na mocy przedmiotowej Uchwały Rada Miasta Hajnówka ustaliła dzienne stawki opłaty targowej, zasady ustalania, poboru oraz termin płatności opłaty targowej. W § 1 ww. Uchwały ustalono dzienne stawki opłaty targowej na terenie Miasta Hajnówka, różnicując je w zależności od formy sprzedaży i rodzaju sprzedawanych towarów. Różnicując stawki opłaty targowej Rada nie określiła jednak stawek opłaty właściwych w pozostałych niż wymienione w § 1 pkt 1-7 Uchwały przypadkach. Stanowi to naruszenie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), zgodnie z którym Rada jest zobowiązana do określenia stawek opłaty targowej. Określenie to, w przypadku różnicowania stawek, powinno uwzględniać wszystkie rodzaje sprzedawanych rzeczy, jak też wszystkie możliwe formy dokonywania sprzedaży. Efekt ten można uzyskać na przykład poprzez wprowadzenie zapisu, iż w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi ... zł. Ponadto w § 1 pkt 6 lit. a) i b) Uchwały, w sposób nieprawidłowy określono stawki opłaty targowej. W przypadku sprzedaży artykułów spożywczych z wiaty handlowej, straganu, namiotu, podestu, placu o powierzchni równej 3 m2 określono bowiem dwie stawki opłaty targowej: stawkę w wysokości 1 zł na podstawie § 1 pkt 6 lit. a) Uchwały oraz stawkę w wysokości 2 zł na podstawie § 1 pkt 6 lit. b) Uchwały. Prowadzi to również do naruszenia art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) w zw. z zasadami prawidłowej legislacji wywodzonymi z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w szczególności zasadą określoności prawa. Adresaci kwestionowanego przepisu Uchwały powinni mieć pewność co do wysokości stawki opłaty targowej, jaką należy zastosować w sytuacji dokonywania sprzedaży artykułów spożywczych z wiaty handlowej, straganu, namiotu, podestu, placu o powierzchni równej 3 m2. W § 4 Uchwały zawarto zapis, zgodnie z którym "dzienna stawka opłaty targowej pobierana przy sprzedaży na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć kwoty określonej przepisem art. 19 ust. 1 pkt a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązującej w danym roku podatkowym". Powyższy zapis pozostaje w sprzeczności
z postanowieniami przytoczonego wyżej art. 19 ust. 1 lit a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, który to przepis nakłada na radę gminy obowiązek określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat określonych w ustawie, wskazując jednocześnie maksymalną wysokość dziennej stawki opłaty targowej. Przepis ten wyznacza zatem granice kompetencji rady gminy i nie może mieć bezpośredniego zastosowania przy realizacji opłaty targowej. Rada gminy zobowiązana jest do takiego ukształtowania wysokości stawek opłaty targowej, by nie naruszyć górnej granicy wskazanej ustawowo. W tym celu może określić bezpośrednio w uchwale maksymalną stawkę opłaty, ustalając ją kwotowo, ale nie może wprowadzić ogólnego odesłania do art. 19 ust. 1 lit a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przytoczenie
w uchwale przepisu z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest zatem działaniem nieuprawnionym i narusza zasady prawidłowej legislacji wywodzone z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w szczególności zasadę określoności prawa. Zasady te zostały określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
(np. K 50/07, K 33/00, K 32/04, K 4/03), wypracowanym na tle badania zgodności ustaw
z Konstytucją, mają jednak (na co również wskazywał Trybunał) w pełni zastosowanie
do aktów prawnych o znaczeniu lokalnym, w tym również do przepisów gminnych. W § 5 ust. 3 zd. drugie Uchwały zawarto zapis, zgodnie z którym zainkasowane kwoty opłaty targowej inkasenci wpłacają do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Hajnówka "co najmniej jeden raz w miesiącu", co prowadzi do naruszenia postanowień
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 r. poz. 613) w zw. z zasadami prawidłowej legislacji wywodzonymi z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483
ze zm.), w szczególności zasadą określoności prawa. Art. 47 § 4a ustawy Ordynacja podatkowa wyposaża Radę w kompetencję do wydłużenia terminu płatności dla inkasentów. Zgodnie z postanowieniami tego przepisu, terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy. "Wyznaczenie" terminu powinno polegać na wskazaniu określonego terminu płatności dla inkasentów przypadającego później, niż dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić i nie może być utożsamiane ze wskazaniem minimalnej częstotliwości wpłat. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama