reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/57/15 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 19 czerwca 2015r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mońki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz.379, poz. 1072), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015r. poz. 87, poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach, Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mońki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/245/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 8 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mońki (Dz. U. Woj. Podl. z 2013r. poz. 1631).

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik do Uchwały Nr VII/57/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mońki.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mońki dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. Nr 1399 z późn. zm.);

2) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.. poz. 21 z późn. zm.);

3) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 1155 z późn. zm.);

4) ustawie z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009r., Nr 79, poz. 666 z późn. zm.);

5) ustawie z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007r., Nr 133, poz. 921 z późn. zm.);

6) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) utrzymania czystości i porządku, należytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń;

2) wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów segregowanych;

3) prowadzenia na terenie nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów polegającej na segregowaniu wytwarzanych odpadów komunalnych określonych w ust. 2 i przekazaniu ich podmiotowi odbierającemu odpady lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z częstotliwością określoną w Rozdziale 4.

2. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają następujące frakcje:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie zawierające odpadów z pkt 2-12;

2) przeterminowane leki i chemikalia;

3) zużyte baterie i akumulatory;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe;

7) zużyte opony;

8) odpady zielone;

9) papier i tektura;

10) szkło bezbarwne i kolorowe;

11) tworzywa sztuczne;

12) metale;

13) odpady biodegradowalne;

14) odpady wielomateriałowe;

15) popiół;

16) styropian opakowaniowy.

3. Odpady określone w ust. 2 pkt 9, 10, 11, 12 i 15 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady niesegregowane (zmieszane) określone w ust. 2 pkt.1 mogą być zbierane z odpadami określonymi w ust. 2 pkt 13 i 15.

4. Odpady wymienione w § 3 ust. 5 należy odbierać z częstotliwością określoną w Rozdziale 4.

5. Odpady określone w ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,13, 14 odbierane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz w czasie zorganizowanych akcji zbierania wyodrębnionych rodzajów odpadów. Odpady z pkt. 15 odbierane są również w PSZOK-u.

6. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne swobodny dostęp do pojemników w terminach określonych w harmonogramie odbierania.

7. Odpady opakowaniowe z papieru, tektury, plastiku oraz wielomateriałowe należy zgnieść przed włożeniem do pojemnika lub worka.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Odgarniania śniegu i błota pośniegowego należy dokonać niezwłocznie po ustaniu opadów, w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych, pojazdów oraz nie utrudniające spływu wody do kanalizacji deszczowej, a także w odległości co najmniej 0,5m od pni drzew.

3. Zabrania się usuwania błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię i do kratek kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

4. Chodnik w okresie zimowym powinien być oczyszczony do szerokości nie mniejszej niż 2/3 chodnika.

5. Usuwanie śliskości powinno odbywać się jedynie za pomocą środków uszorstniających (np. piasek).

6. Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów.

§ 5. 1. Każda nieruchomość, której użytkowanie powoduje powstawanie ścieków bytowych stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach musi być przyłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku nieruchomość musi być wyposażona w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

2. Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do:

1) zgłoszenia ich do ewidencji prowadzonej przez Gminę Mońki;

2) zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

3. Właściciele nieruchomości posiadający przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do zgłoszenia ich do ewidencji prowadzonej przez Gminę Mońki.

4. Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, powinien wyposażyć ją w zbiornik bezodpływowy i dostosować jego wielkość do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 3 m3/osobę/miesiąc.

5. Dla innych obiektów nie wyposażonych w wodomierze przyjmuje się zużycie wody w następujących ilościach:

1) bary, restauracje, jadłodajnie - 3 m3/miejsce/miesiąc;

2) kawiarnie - 0,8 m3/miejsce/miesiąc;

3) sklepy spożywcze - 2,0 m3/zatrudnionego/miesiąc;

4) pozostałe sklepy - 0,9 m3/zatrudnionego/miesiąc;

5) apteki - 3,0 m3/zatrudnionego/miesiąc;

6) przychodnie lekarskie - 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc;

7) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/zatrudnionego /miesiąc;

8) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc;

9) zakłady produkcyjne:

a) bez natrysków - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,

b) z natryskami - 1,5 m3/zatrudnionego/miesiąc.

6. W przypadkach niewymienionych należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

§ 6. Na terenie Gminy Mońki dopuszcza się:

1) kompostowanie odpadów biodegradowalnych i zielonych nadających się do kompostowania na terenie nieruchomości na własne potrzeby;

2) do przekazywania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami odpadów oraz ich odzysku określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku(Dz. U. z 2008 r. Nr 235, poz. 1614 z późn. zm.).

§ 7. Na terenie Gminy Mońki zabrania się:

1) składowania lub magazynowania wszelkich odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

2) umieszczania odpadów komunalnych z każdego rodzaju nieruchomości w koszach ulicznych;

3) pozbywania się odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości i do pojemników na odpady komunalne będące w posiadaniu innego właściciela;

4) wprowadzania nieczystości ciekłych do gruntu na nieruchomości własnej lub poza nią, do urządzeń służących odprowadzaniu wód deszczowych, opadowych i roztopowych do istniejących rowów melioracyjnych i odwadniających;

5) spalania odpadów komunalnych.

§ 8. 1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie zapewniającym odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji miejskiej sanitarnej lub do zbiorników bezodpływowych. Ścieki te nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do gruntu.

2. Zakazuje się mycia pojazdów mechanicznych na terenach służących do użytku publicznego.

§ 9. 1. Dopuszcza się wykonywanie napraw pojazdów mechanicznych związanych z bieżącą eksploatacją poza warsztatami naprawczymi, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

2. Zabrania się przeprowadzania napraw blacharsko - lakierniczych poza warsztatami prowadzącymi działalność gospodarczą w tym zakresie.

3. Zakazuje się wykonywania napraw pojazdów mechanicznych związanych z bieżącą eksploatacją na terenach służących do użytku publicznego.

§ 10. 1. Na nieruchomości zabudowanej kompleksami garaży, z których każdy stanowi odrębną własność, a ich właściciele są współużytkownikami wieczystymi gruntu, obowiązek utrzymania porządku i czystości należy do Zarządu nieruchomością wspólną lub każdego właściciela poszczególnego lokalu garażowego.

2. Właściciele garaży są zobowiązani do zbierania odpadów powstałych w wyniku użytkowania pomieszczenia garażu i eksploatacji pojazdów, z zastosowaniem § 3 niniejszego Regulaminu.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 11. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności od 110 l do 1100 l;

2) pojemniki KP 5,KP7,KP 10. KP 13 o pojemności od 5m3 do 13m3.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego do gromadzenia odpadu selektywnie zbieranego o pojemności: od 60 l do 1100 l z widocznym ogólnie przyjętym oznaczeniem kolorystycznym tj.

- worek w kolorze żółtym z napisem TWORZYWA SZTUCZNE - opakowania z tworzyw sztucznych (plastik), styropian opakowaniowy;

- worek w kolorze zielonym z napisem SZKŁO- opakowania ze szkła;

- worek w kolorze różowym z napisem METAL - opakowania z metali;

- worek w kolorze niebieskim z napisem PAPIER - papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;

- worek bezbarwny z napisem POPIÓŁ - z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych;

3. Kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 l.

§ 12. 1. Dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w tym na plebaniach i w domach zakonnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 110 l;

2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 l;

3) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób - o łącznej pojemności 240 l;

4) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 16 osób - o łącznej pojemności 120 l + 240 l.

2. Dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1.

3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 4.

4. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych w tym na plebaniach i w domach zakonnych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów segregowanych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 30 l;

2) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 l;

3) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 90 l;

4) więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 l.

§ 13. 1. Nieruchomości zamieszkałe zabudowane budynkami wielolokalowymi, właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć w pojemniki do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych o minimalnej pojemności od 110 l do 1100 l.

2. W domach pomocy społecznej oraz w internatach przyjmuje się, iż na jedno łóżko przypada 10 l/tydzień i 5 l/tydzień na każdego pracownika odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

3. Liczba i pojemność pojemników musi być proporcjonalna do liczby mieszkańców i cyklu wywozu na podstawie wyliczeń wynikających ze wskaźnika nagromadzenia odpadów wynoszącego 20l/tydzień/mieszkańca odpadów niesegregowanych i 15l/tydzień/mieszkańca odpadów segregowanych. Łączna objętość pojemników powinna zabezpieczać gromadzenie odpadów w ilości zależnej od liczby użytkowników i częstotliwości opróżniania.

§ 14. 1. Właściciele, zarządcy targowisk zobowiązani są do wyposażenia obiektów w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o minimalnej pojemności 110 l/na max. 15 stoisk.

2. Właściciele, zarządcy targowisk zobowiązani są do wyposażenia obiektów w pojemniki do segregowania odpadów w minimalnej pojemności 110 l na 25 stoisk.

3. Zarządcy cmentarzy zobowiązani są do wyposażenia obiektów w kontenery na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o minimalnej pojemności 1100 l. Łączna objętość pojemników powinna zabezpieczać gromadzenie odpadów w ilości zależnej od liczby użytkowników i częstotliwości opróżniania.

4. Właściciel domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemnik lub pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych, stosownie do potrzeb, przy uwzględnieniu minimalnej częstotliwości odbioru, określonej w §20, jednak o pojemności nie mniejszej niż 110 litrów.

§ 15. 1. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych powinny znajdować się pojemniki lub worki na odpady segregowane i niesegregowane (zmieszane) o pojemnościach wskazanych w § 12 z tym, że łączna objętość pojemników powinna zabezpieczać gromadzenie odpadów w ilości zależnej od liczby użytkowników i częstotliwości opróżniania przy uwzględnieniu poniższych średnich ilości wytwarzanych odpadów:

1) dla szkół wszelkiego typu - 3 l/tydzień na każdego ucznia i 5 l/tydzień na każdego pracownika;

2) dla żłobków i przedszkoli - 3 l/tydzień na każde dziecko i 5 l/tydzień na każdego pracownika;

3) szpitale, hotele i inne placówki całodziennego pobytu - 7 l/tydzień na każde łóżko i 3 l/tydzień na każdego pracownika;

4) dla lokali handlowych - 3 l/tydzień na każdy 1 m2 pow. handlowej i 5 l/tydzień na każdego pracownika;

5) dla punktów handlowych i usługowych poza lokalem (kioski, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie itp.) -15 l/tydzień na każdego pracownika;

6) dla lokali gastronomicznych - 20 l/ tydzień na jedno miejsce konsumpcyjne. Dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach kawiarnianych zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; dla zapewnienia czystości 15 l/tydzień na każdego pracownika;

7) pomieszczenia biurowe - 3l/tydzień na każdego pracownika;

8) rzemiosło i zakłady wytwórcze, działalność gospodarcza - 15 l/tydzień na każdego pracownika;

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l/ tydzień na każdych 10 pracowników;

10) wszystkie inne niż wyżej wymienione - 10 l/tydzień na każdego pracownika;

§ 16. 1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników jednostki wywozowej, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), na równej nawierzchni w miarę istniejącej możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

3. Miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników na odpady komunalne ponoszą właściciele nieruchomości.

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników na odpady komunalne w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich mycie i dezynfekowanie, zapewniającym możliwość korzystania z nich bez przeszkód i bez powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

2. Każdorazowo po umieszczeniu odpadów w pojemnikach na odpady komunalne należy zamknąć szczelnie pokrywę, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów pod wpływem czynników zewnętrznych.

3. Zabrania się:

1) wrzucania do pojemników i worków na odpady komunalne odpadów niezgodnych z ich przeznaczeniem, a także śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu;

2) wrzucania do pojemników substancji palnych, żrących, toksycznych, oraz wlewania substancji ciekłych;

3) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

4) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej;

4. W przypadku, gdy w worku lub w pojemniku znajdują się odpady niezgodne z rodzajem odpadu, który powinien się w nim znajdować, przedsiębiorca odbierający odpady z nieruchomości ma prawo przekwalifikowania w/w odpadów jako odpady zmieszane i jednocześnie powiadomić o tym fakcie Urząd Miejski w Mońkach.

§ 18. 1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury nie można wrzucać:

1) kalki technicznej;

2) opakowań papierowych z zawartością;

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.

2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki);

2) luster;

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);

5) szyb samochodowych.

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;

4) styropianu budowlanego;

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

5. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki popiołu nie można wrzucać odpadów innych niż popiół.

6. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego oraz do kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

7. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak chodniki, przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne o pojemności od 30 l do 70 l.

8. Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na chodnikach w terenie zabudowanym powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych. Pojemniki nie powinny jednak być ustawione częściej niż co 200 m i rzadziej niż 400 m. W terenie niezabudowanym odległość ta powinna wynosić co najmniej 5 km pomiędzy urządzeniami.

9. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

10. Kosze uliczne powinny uniemożliwiać wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

11. Zabrania się umieszczania w koszach ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz pochodzących z działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej.

§ 19. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnej pojemności pojemnika służącego do zbierania odpadów na zasadach określonych w § 11 przyjmuje się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, w ten sposób, iż na każdą osobę korzystającą z urządzenia należy przeznaczyć pojemność pojemnika w wielkości nie mniejszej niż 10 litrów/tydzień. Norma powyższa ma zastosowanie również do innych właścicieli nieruchomości w przypadku zaistnienia trudności w ustaleniu minimalnej pojemności pojemnika służącego do zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, zgodny z harmonogramem, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 21. 1. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych odbieranych "u źródła"na terenie miasta Mońki :

Rodzaj odpadu

Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej

Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Nieruchomości na których znajdują się budynki wielolokalowe

Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady

Nie rzadziej

niż 2 razy w miesiącu

Nie rzadziej

niż 2 razy w miesiącu

Nie rzadziej

niż 2 razy w tygodniu

Nie rzadziej

niż 2 razy w miesiącu

Odpady segregowane odbierane "u źródła"

- papier i tektura

- szkło

- tworzywa sztuczne

- metale

Nie rzadziej

niż 1 raz w miesiącu

Nie rzadziej

niż 1 raz w miesiącu

Nie rzadziej

niż 2 razy w miesiącu

Nie rzadziej

niż 1 raz w miesiącu

Popiół z palenisk domowych

1 raz w miesiącu w terminie od września do kwietnia włącznie

1 raz na 2 miesiące w terminie od września do kwietnia włącznie

-------------------

1 raz na 2 miesiące w terminie od września do kwietnia włącznie

2. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych odbieranych "u źródła"na terenie gminy Mońki :

Rodzaj odpadu

Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej oraz domki letniskowe

Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Nieruchomości na których znajdują się budynki wielolokalowe

Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady

Nie rzadziej

niż 1 raz w miesiącu

Nie rzadziej

niż 2 razy w miesiącu

Nie rzadziej

niż 1 raz w miesiącu

Nie rzadziej

niż 1 raz w miesiącu

Odpady segregowane odbierane "u źródła"

- papier i tektura

- szkło

- tworzywa sztuczne

- metale

Nie rzadziej

niż 1 raz na 2 miesiące

Nie rzadziej

niż 1 raz w miesiącu

Nie rzadziej

niż 1 raz na 2 miesiące

Nie rzadziej

niż 1 raz na 2 miesiące

Popiół z palenisk domowych

1 raz na 2 miesiące w terminie od września do kwietnia włącznie

1 raz na 2 miesiące w terminie od września do kwietnia włącznie

1 raz na 2 miesiące w terminie od września do kwietnia włącznie

1 raz na 2 miesiące w terminie od września do kwietnia włącznie

§ 22. 1. Na nieruchomościach, na której znajdują się cmentarze, odpady komunalne należy usuwać co najmniej raz w miesiącu, lub szczególnie w okresie przedświątecznym według potrzeb, nie dopuszczając do przepełniania się pojemników.

2. Właściciele nieruchomości prowadzący handlową, gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.

§ 23. 1. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców w zależności od potrzeb w ramach organizowanych okresowo zbiórek, lub dostarczane przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

2. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub wrzucić do specjalnych pojemników rozstawionych w szkołach, urzędach i świetlicach wiejskich oraz dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

3. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach umieszczonych w przychodniach, aptekach lub w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazać do specjalistycznych punktów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów.

5. Odpady budowlano - remontowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów udostępnionych przez jednostkę wywozową, na podstawie zgłoszenia dodatkowego zapotrzebowania na wywóz tych odpadów w terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą, które winny być ustawione w miejscu nie utrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej. Koszt za wykonanie takiej usługi ponosi w całości Zleceniodawca.

6. Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów z zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

7. Odpady wielomateriałowe, opony, chemikalia oraz styropian należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z tym że styropian powinien być zapakowany w oddzielnych workach koloru żółtego.

§ 24. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 25. Właściciele nieruchomości na której są organizowane imprezy masowe są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w pojemniki na odpady komunalne o pojemności minimum 1100 l na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne - 1 szalet powinien przypadać na nie więcej niż 100 uczestników. Organizator obowiązany jest do usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu imprezy oraz terenów przyległych, które zostały zanieczyszczone w wyniku tej imprezy niezwłocznie po jej zakończeniu.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 26. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków;

2) odpady biodegradowalne;

3) papier i tektura (w tym opakowania, gazety i czasopisma);

4) odpady opakowaniowe ze szkła;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) tworzywa sztuczne typu PET, tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy;

7) metale;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) przeterminowane leki;

11) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje opałowe, itd.);

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlano - remontowe;

14) zużyte opony;

15) popiół.

§ 27. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązany jest informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.

§ 28. 1. W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła" mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania frakcji odpadów wymienionych w § 3 ust. 2, natomiast podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest odebrać selektywnie co najmniej następujące frakcje odpadów:

1) tworzywa sztuczne;

2) metale- drobny złom;

3) papier i makulaturę;

4) szkło kolorowe i bezbarwne;

5) odpady zmieszane;

6) popiół.

2. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).

§ 29. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.

§ 30. 1. Miejscem gdzie mieszkańcy będą mogli oddawać surowce wtórne oraz inne odpady problemowe jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do punktu przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów:

1) odpady wielkogabarytowe;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

3) odpady budowlano - remontowe;

4) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów;

5) przeterminowane leki;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) papier i tektura (w tym opakowania, gazety i czasopisma);

8) szkło (bezbarwne i kolorowe);

9) tworzywa sztuczne typu PET;

10) tworzywa sztuczne typu PET, plastik przemysłowo-gospodarczy;

11) metale;

12) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje opałowe, itd.);

13) opony;

14) styropian opakowaniowy;

15) popiół.

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje takich odpadów jak:

1) odpady komunalne zmieszane;

2) materiały zawierające azbest;

3) papy;

4) szyby samochodowe;

5) szkło zbrojone i hartowane;

6) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.);

7) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);

8) odpady w opakowaniach cieknących;

9) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej oraz wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, skrzynkach) oraz wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego;

10) folia po sianokiszonce;

11) styropian budowlany.

3. Odpady niebezpieczne takie jak przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, azbest, odpady medyczne jak również pojazdy wycofane z eksploatacji muszą być usuwane zgodnie z przepisami odrębnymi, które stanowią o postępowaniu z nimi.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 31. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości, sprawowania nad nimi właściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

3. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe.

4. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

5. Wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne tylko pod opieką ich właściciela.

6. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich właściciele (opiekunowie) usuwają niezwłocznie. Postanowienie nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.

7. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 32. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych, osiedlach mieszkaniowych, budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

2. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

1) utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej nie może zanieczyszczać środowiska, powodować zagrożeń sanitarno- epidemiologicznych i uciążliwości współużytkownikom nieruchomości oraz użytkownikom nieruchomości sąsiednich;

2) zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w odpowiednich pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych w tym zakresie. Teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta;

3) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych;

4) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia;

5) Pszczoły należy trzymać w ulach i w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 33. 1. Budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze, a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwniczne, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych podlegają obowiązkowej deratyzacji.

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 za wyjątkiem właścicieli budynków jednorodzinnych, przeprowadzają ich właściciele na własny koszt w następujących terminach:

1) dwa razy w roku kalendarzowym:

a) deratyzację wiosenną, w terminie od dnia 1 do 15 kwietnia,

b) deratyzację jesienną, w terminie od dnia 15 do 30 października;

2) dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

3. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, powinien być realizowany w miarę potrzeby, na koszt właścicieli.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama