reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie planowania w budżecie Miasta Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Miasta Suwałki corocznie planuje się środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, w tym nauczycieli emerytów, rencistów oraz nauczycieli otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, w wysokości 0,3% kwoty stanowiącej iloczyn rocznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym i średniorocznej liczby etatów kalkulacyjnych zatrudnionych nauczycieli.

2. Wysokość rocznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 oraz średnioroczną liczbę etatów kalkulacyjnych zatrudnionych nauczycieli określa się na podstawie danych z roku poprzedzającego rok, na który planuje się środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przy czym liczbę etatów kalkulacyjnych ustala się w oparciu o dane przyjęte w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 niewykorzystane w danym roku budżetowym mogą być przeznaczone na inne cele oświatowe.

§ 2. Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/97/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie planowania w budżecie Gminy Miasto Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz placówki opiekuńczo - wychowawczej i ośrodka adopcyjno - opiekuńczego prowadzonych przez Gminę Miasto Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007 r. Nr 142, poz. 1313, z 2010 r. Nr 78, poz. 1188, z 2013 r. poz. 1206),

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń


Załącznik do Uchwały Nr IX/87/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Regulamin udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w Regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o:

1) "organie prowadzącym" - należy przez to rozumieć Miasto Suwałki;

2) "szkole" - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę oraz placówkę oświatową, dla której organem prowadzącym jest Miasto Suwałki;

3) "dyrektorze" - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Suwałki;

4) "nauczycielach" - należy przez to rozumieć nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, w tym nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów i nauczycieli otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;

5) "tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin" - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela lub w stosownej uchwale Rady Miejskiej;

6) "Funduszu zdrowotnym" - należy przez to rozumieć planowane corocznie w budżecie Miasta Suwałki środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszej uchwały ;

7) "Komisji" - należy przez to rozumieć działającą przy szkole/placówce Komisję ds. opiniowania wniosków nauczycieli o przyznanie pomocy z Funduszu zdrowotnego.

II. RODZAJE ŚWIADCZEŃ

§ 2. 1. Pomoc zdrowotną przyznaje się w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego udzielanego raz w roku kalendarzowym.

2. W ramach pomocy zdrowotnej może być przyznane nauczycielowi świadczenie pieniężne w granicach od 150 do 1.000 zł.

§ 3. Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielom w związku z:

1) przewlekłą chorobą;

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu lub sanatorium;

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;

4) długotrwałą rehabilitacją, w tym związaną z chorobami zawodowymi i powypadkową.

III. WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY ZDROWOTNEJ

§ 4. Ze świadczeń Funduszu zdrowotnego mogą korzystać:

1) nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,

2) nauczyciele emeryci, renciści lub otrzymujący nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

§ 5. 1. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

1) zaawansowania choroby, okresu jej trwania oraz od wysokości kosztów leczenia, w tym m.in. kosztów poniesionych na leki, a także związane ze stosowaniem specjalnej diety, zapewnieniem dodatkowej opieki choremu,

2) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela,

3) wysokości środków finansowych zaplanowanych w uchwale budżetowej.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powinny być udokumentowane przez nauczyciela rachunkami za leki i usługi zdrowotne, a także stosownymi zaświadczeniami wystawionymi przez uprawnione organy.

§ 6. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela w szkole, w której jest on zatrudniony wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku zatrudnienia nauczyciela w kilku szkołach, wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej może być złożony tylko w jednej z tych szkół.

3. Nauczyciele emeryci, renciści i otrzymujący nauczycielskie świadczenie kompensacyjne składają wnioski w szkołach, w których byli zatrudnieni przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

4. W przypadku likwidacji szkoły będącej ostatnim miejscem zatrudnienia nauczyciela ubiegającego się o pomoc zdrowotną, wniosek składa się w szkole, w której jest naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tego nauczyciela (emeryta, rencisty lub otrzymującego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne).

5. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie nauczyciela wystawione w roku ubiegania się nauczyciela o przyznanie pomocy zdrowotnej, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w § 3 odpowiednio pkt 1 - 4,

2) oryginalne imienne dokumenty potwierdzające poniesione przez nauczyciela koszty leczenia za okres 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

3) oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny nauczyciela (średni miesięczny dochód brutto nauczyciela, współmałżonka i dorosłych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ze wszystkich źródeł przychodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, wraz z oświadczeniem o liczbie osób pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela z wyliczoną wysokością dochodu przypadającą na jednego członka rodziny). Dzieci uczące się uwzględnia się przy wyliczeniu wysokości dochodu - nie dłużej niż do 26 roku życia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela.

6. Złożenie wniosku nie rodzi prawa do przyznania pomocy zdrowotnej.

IV. SPOSÓB PRZYZNAWANIA POMOCY ZDROWOTNEJ

§ 7. 1. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem zdrowotnym dyrektor powołuje Komisję w składzie:

1) trzech nauczycieli, w tym nauczyciel emeryt/rencista/otrzymujący nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

2) po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w tej szkole.

2. Przewodniczącym Komisji zostaje czynny nauczyciel wskazany przez dyrektora.

3. Członkowie Komisji, przed przystąpieniem do pracy (podczas pierwszego posiedzenia Komisji) składają stosowne oświadczenia o zachowaniu tajemnicy o danych osobowych nauczycieli ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej.

4. Do zadań Komisji należy przyjmowanie i opiniowanie wniosków nauczycieli o przyznanie pomocy z Funduszu zdrowotnego, pod kątem spełniania wymogów określonych w § 3.

5. Wnioski nauczycieli rozpatrywane są raz w roku, tj. w październiku, na posiedzeniu Komisji.

6. Komisja opiniuje wnioski poprzez głosowanie jawne, przy udziale co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów, o pozytywnej lub negatywnej opinii decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

7. Wnioski nauczycieli i opinie Komisji są ewidencjonowane w rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

8. Obsługę administracyjno - organizacyjną Komisji zapewnia dyrektor.

§ 8. 1. Protokół z posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie dyrektorowi.

2. Na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 1, dyrektorzy występują do organu prowadzącego z wnioskami o zwiększenie planu wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i o przekazanie szkołom stosownych środków finansowych na ten cel, przy czym przedmiotowe wnioski powinny zawierać wykazy nauczycieli ubiegających się o tę pomoc oraz wysokość świadczeń pieniężnych proponowanych przez dyrektorów poszczególnym nauczycielom uwzględnionym w tych wnioskach. Wnioski składa się w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach osobiści lub za pośrednictwem poczty, w terminie do 10 listopada, przy czym liczy się data stempla pocztowego lub data potwierdzenia wpływu wniosku złożonego osobiście.

§ 9. 1. Świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przyznaje Prezydent Miasta Suwałk na podstawie wniosków, o których mowa w § 8 ust. 2, w terminie do 30 listopada.

2. Wysokość świadczeń, o których mowa w ust. 1 uzależniona jest od wysokości Funduszu zdrowotnego w danym roku. Jeżeli suma kwot wnioskowanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przez dyrektorów jest wyższa od ogólnej kwoty Funduszu zdrowotnego, wysokość poszczególnych świadczeń zmniejsza się w odpowiedniej proporcji w stosunku do kwot wnioskowanych przez dyrektorów.

3. Wysokość wszystkich przyznanych w danym roku świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej nie może przekroczyć kwoty Funduszu zdrowotnego przyjętego na ten rok.

§ 10. 1. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, przekazywane będą szkole po dokonaniu zmiany w planie finansowym szkoły.

2. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli niewykorzystane w danym roku budżetowym nie przechodzą na rok następny.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu stanowiącego Załącznik do uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 czerwca 2015 r. - wzór wniosku

WNIOSEK
o przyznanie pomocy zdrowotnej

…………………………………………………………………………………………….……..

Nazwisko i imię nauczyciela

…………………………………………………………………………………………….……..

Adres i nr telefonu

…………………………………………………………………………………………….……..

Szkoła, w której wnioskodawca jest lub był ostatnio zatrudniony

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej z Funduszu zdrowotnego.

Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………….……..

Z Funduszu zdrowotnego korzystałem(am) w roku …………… z powodu

…………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………….……..

W załączeniu do wniosku przedkładam:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie i wskazaniach dot. leczenia,

2) oryginalne imienne dokumenty (rachunki, faktury) potwierdzające poniesione koszty leczenia (za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku),

3) oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny,

4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….……………..

…………………………………….………………………………………

(miejscowość, data)(czytelny podpis nauczyciela)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych zawartych we wniosku oraz załączonych do niego dokumentach, na zasadach określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.), dla celów związanych z przyznaniem pomocy zdrowotnej.

………………………………………………..

(data i czytelny podpis nauczyciela)

Opinia Komisji i proponowana wysokość pomocy finansowej:

……………………………………………………………………………….……………..

……………………………………………………………………………….……………..

……………………………………………………………………………….……………..

……………………………………………………………………………….……………..

Podpisy członków Komisji

1.

2.

3.

4.

5.


Załącznik Nr 2 do Regulaminu stanowiącego Załącznik do uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 czerwca 2015 r. - wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE
o sytuacji materialnej rodziny nauczyciela

……………………………………………………………………………………………..…

Nazwisko i imię nauczyciela

…………………………………………………………………………………….………….

Adres i nr telefonu

Niniejsze oświadczenie składam w celu przyznania mi świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej.

Oświadczenie o dochodach:

Lp.

Osoby w rodzinie/rodzaj dochodu

Liczba osób/wysokość dochodu*

brutto (w zł)

1.

Liczba osób w rodzinie (dot. wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe)

2.

Dochód nauczyciela ubiegającego się o pomoc zdrowotną, z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

3.

Dochód współmałżonka i pozostałych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

4.

Łączny dochód rodziny uzyskany w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (poz. 2 + poz. 3)

5.

Średni miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny (poz. 4 podzielona przez poz. 1/podzielone przez 3miesiące)

*wysokość dochodów ze wszystkich źródeł przychodu, podlegających lub niepodlegających opodatkowaniu (do dochodu wlicza się: wszelkie zasiłki, w tym zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny, zasiłki z opieki społecznej, dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne wynikające ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło), uzyskanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o pomoc zdrowotną

Świadomy (a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ przyznający pomoc zdrowotną o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy.

………………………………………………..

(data i czytelny podpis nauczyciela)


Załącznik Nr 3 do Regulaminu stanowiącego Załącznik do uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 czerwca 2015 r. - wzór rejestru

Rejestr wniosków nauczycieli, opinii Komisji o przyznaniu pomocy
z Funduszu zdrowotnego

Rok

Imię i nazwisko
nauczyciela

Status zawodowy

P - pracujący

E-emeryt/rencista/ otrzymujący nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Cel pomocy zdrowotnej

Proponowana kwota pomocy zdrowotnej

Ostatnio otrzymana pomoc zdrowotna

Opinia Komisji

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama