Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Rogucki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/2015
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia..30 czerwca .2015 r.

TRYB OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH
INICJATYWY LOKALNEJ.

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Inicjatywa lokalna jest jedną z form rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Gminy Zabłudów, w ramach której jego mieszkańcy mogą wnioskować o realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz przyczyniać się do przyspieszenia realizacji zadań oraz poprawy warunków życia.

§ 3. 1. Z wnioskami o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwane dalej "wnioskami" mogą wystąpić mieszkańcy gminy Zabłudów bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1118 Z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, na terenie której mają miejsce zamieszkania bądź mają siedzibę.

2. Podmioty określone w ust. 1, zwane dalej "wnioskodawcami", mogą występować z inicjatywą realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie określonym w art. 19b ust. 1 ustawy.

§ 4. Terenem realizacji inicjatywy lokalnej jest Gmina Zabłudów.

§ 5. 1. Wkład własny Inicjatora w koszt realizacji inicjatywy lokalnej mogą stanowić:

1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną,

2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej,

3) świadczenia rzeczowe, w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

2. Za realizację obowiązków Inicjatora odpowiedzialny jest Inicjator.

§ 6. 1. Wkład Gminy Zabłudów w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter:

1) rzeczowy poprzez przekazanie rzeczy na czas trwania umowy niezbędnych do realizacji inicjatywy
lokalnej,

2) organizacyjny poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowaniu dokumentacji oraz wsparcie
informacyjne,

3) finansowy.

2. Za realizację obowiązków obciążających Gminę Zabłudów odpowiedzialny jest Burmistrz Zabłudowa.

II. Procedura inicjatywy lokalnej

§ 7. 1. Wniosek, o którym mowa w §3 ust. 1 należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie,
ul. Rynek 8.

2. Wnioski można składać w każdym czasie, jednak nie później niż do 30 września danego roku.

III. Weryfikacja wniosków

§ 8. Złożone wnioski rozpatrywane będą w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie Gminy Zabłudów.

§ 9. 1. Przed złożeniem wniosku istnieje możliwość skonsultowania jego treści pod względem wymogów formalnych z pracownikami Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

2. Oceny formalnej złożonych wniosków dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie wskazani przez Burmistrza Zabłudowa.

3. Burmistrz Zabłudowa może powołać zespoły do spraw oceny wniosków.

§ 10. Oceny wniosków dokonuje się na podstawie szczegółowych kryteriów, które obejmują:

1) celowość realizacji inicjatywy uwzględniająca potrzeby gminy i jego mieszkańców (rezultaty),

2) wykonalność przedsięwzięcia (np. czy posiada kompletną dokumentację projektową, zgodę na budowę lub potrzebne decyzje itp.),

3) planowany wkład własny finansowy inicjatorów,

4) planowany wkład rzeczowy,

5) planowany wkład pracy społecznej (wkład osobowy, kwalifikacje osób - realizatorów),

6) trwałość efektu realizacji projektu (pomysł na dalsze wykorzystanie i finansowe utrzymanie powstałej infrastruktury - trwałość projektu oznacza, że korzyści z jego realizacji nie są jednorazowe, ale długofalowe, wykraczają poza okres trwania projektu)

§ 11. Kryteria, o których mowa w §10 punktowane są w sposób następujący:

L. p.

Kryteria

Max. ilość punktów

1.

Celowość realizacji inicjatywy uwzględniająca potrzeby Gminy i jego mieszkańców (rezultaty)

10

2.

Wykonalność przedsięwzięcia (np. czy posiada kompletną dokumentację projektową, zgodę na budowę lub potrzebne decyzje itp.)

10

3.

Planowany wkład własny finansowy Inicjatorów

0 - 33%

34% - 66%

powyżej 66%

15

30

50

4.

Planowany wkład rzeczowy

10

5.

Planowany wkład pracy społecznej (wkład osobowy, kwalifikacje osób - realizatorów)

10

6.

Trwałość efektu realizacji projektu (pomysł na dalsze wykorzystanie i finansowe utrzymanie powstałej infrastruktury - trwałość projektu oznacza, że korzyści z jego realizacji nie są jednorazowe, ale długofalowe, wykraczają poza okres trwania projektu)

10

IV. Realizacja lokalnych inicjatyw

§ 12. 1. Decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku w sprawie inicjatywy lokalnej podejmuje Burmistrz Zabłudowa, który dokonuje analizy możliwości zaangażowania środków Gminy w realizację inicjatywy lokalnej.

2. W przypadku uwzględnienia wniosku, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej, określająca wzajemne prawa i obowiązki stron, w tym harmonogram prac i kosztorys.

3. O podjętym rozstrzygnięciu wnioskodawca powiadamiany jest w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe