Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 43/IX/15 Rady Miasta Zambrów

z dnia 30 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży gastronomicznej i detalicznej napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, Dz. U. z 2013 r. poz. 1563, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, poz. 1188) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 16/IV/03 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży gastronomicznej i detalicznej napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 17, poz. 444, z 2006 r. Nr 52, poz. 584, z 2010 r. Nr 258, poz. 3174, z 2011 r. Nr 252, poz. 2971, z 2015 poz.1786) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się na terenie miasta Zambrów limit 65 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe