Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustaw z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 564, z 2014 r. poz. 1451) § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

W ramach struktury organizacyjnej Zakładu wyodrębnia się:

1) przedsiębiorstwa obejmujące rodzaje prowadzonej działalności leczniczej:

a) Szpital,

b) Świadczenia inne niż szpitalne,

c) Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2) komórki organizacyjne działalności niemedycznej".

§ 2. Treść § 23 otrzymuje brzmienie:

Strukturę organizacyjną przedsiębiorstw w szczególności ich podział na jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne, a także zakres działania wyodrębnionych jednostek i komórek określa regulamin organizacyjny zakładu ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Irena Wysocka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe