reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Giby

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2015 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, 938) oraz Uchwały Nr XXXVI/156/13 Rady Gminy Giby z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2014 rok zarządzam:

§ 1. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 40 173,31 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 9 020 zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 145 962,31 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 114 809 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 13 354 980,11 zł w tym: bieżące - 11 733 954,11 zł, majątkowe - 1 621 026 zł. Plan wydatków budżetowych - 12 743 837,11 z w tym: bieżące - 8 882 959,11 zł, majątkowe - 3 860 878

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 611 143 przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Giby


Jan Kramnicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2015
Wójta Gminy Giby
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dochody

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

271 200,00

28 500,00

299 700,00

85295

Pozostała działalność

53 100,00

28 500,00

81 600,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

53 100,00

28 500,00

81 600,00

Razem:

8 502 716,00

28 500,00

8 531 216,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

10 201,00

2 653,31

12 854,31

80101

Szkoły podstawowe

6 169,00

1 167,86

7 336,86

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 169,00

1 167,86

7 336,86

80110

Gimnazja

4 032,00

1 485,45

5 517,45

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 032,00

1 485,45

5 517,45

852

Pomoc społeczna

1 152 181,00

0,00

1 152 181,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 098 000,00

- 9 020,00

1 088 980,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 098 000,00

- 9 020,00

1 088 980,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

11 700,00

9 020,00

20 720,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

11 700,00

9 020,00

20 720,00

Razem:

1 331 366,80

2 653,31

1 334 020,11

Dochody bieżące stanowi kwota - 11 733 954,11 zł, w tym:

1) środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 2 068 718

w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2 068 718

Dochody majątkowe stanowi kwota: 1 621 026 zł, w tym:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 1 421 026

w tym: środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 1 043 026

2) dochody ze sprzedaży majątku - 200 000 zł


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2015
Wójta Gminy Giby
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wydatki

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

71 800,00

0,00

71 800,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

71 800,00

0,00

71 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

10 000,00

40 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

14 429,00

- 10 000,00

4 429,00

750

Administracja publiczna

1 397 009,00

0,00

1 397 009,00

75011

Urzędy wojewódzkie

86 535,00

600,00

87 135,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

600,00

600,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 230 974,00

- 600,00

1 230 374,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

62 600,00

1 670,00

64 270,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70 500,00

- 2 770,00

67 730,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 500,00

500,00

2 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

94 621,00

0,00

94 621,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

94 621,00

0,00

94 621,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

38 000,00

8 500,00

46 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 200,00

- 4 500,00

1 700,00

4430

Różne opłaty i składki

9 000,00

- 4 000,00

5 000,00

801

Oświata i wychowanie

3 914 447,00

0,00

3 914 447,00

80104

Przedszkola

65 575,00

3 305,00

68 880,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 660,00

3 305,00

5 965,00

80110

Gimnazja

1 397 581,00

4 170,00

1 401 751,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

4 170,00

5 170,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

246 727,00

- 7 475,00

239 252,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100 000,00

- 7 475,00

92 525,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

15 512,00

0,00

15 512,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 000,00

- 1 900,00

10 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

300,00

- 300,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

- 500,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

612,00

2 700,00

3 312,00

852

Pomoc społeczna

582 900,00

28 500,00

611 400,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

149 400,00

0,00

149 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

- 1 352,00

4 648,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

565,00

1 200,00

1 765,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

152,00

152,00

85295

Pozostała działalność

94 100,00

28 500,00

122 600,00

3110

Świadczenia społeczne

94 100,00

28 500,00

122 600,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

981 610,00

0,00

981 610,00

90002

Gospodarka odpadami

332 246,00

0,00

332 246,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32 436,00

56 550,00

88 986,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 622,00

379,00

3 001,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 996,00

9 670,00

15 666,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

860,00

1 385,00

2 245,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

- 17 984,00

2 016,00

4300

Zakup usług pozostałych

270 332,00

- 50 000,00

220 332,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

70 000,00

- 5 000,00

65 000,00

4430

Różne opłaty i składki

10 000,00

- 5 000,00

5 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

445 268,00

5 000,00

450 268,00

4260

Zakup energii

30 000,00

5 000,00

35 000,00

Razem:

11 381 317,00

28 500,00

11 409 817,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

22 934,00

0,00

22 934,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

526,00

0,00

526,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

77,00

- 1,00

76,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

8,00

8,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

449,00

- 7,00

442,00

801

Oświata i wychowanie

10 201,00

2 653,31

12 854,31

80101

Szkoły podstawowe

6 169,00

1 485,45

7 654,45

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

75,78

75,78

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6 169,00

1 409,67

7 578,67

80110

Gimnazja

4 032,00

1 167,86

5 199,86

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

51,48

51,48

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 032,00

1 116,38

5 148,38

852

Pomoc społeczna

1 152 181,00

0,00

1 152 181,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 098 000,00

- 9 020,00

1 088 980,00

3110

Świadczenia społeczne

1 065 060,00

- 9 020,00

1 056 040,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

11 700,00

9 020,00

20 720,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

11 700,00

9 020,00

20 720,00

Razem:

1 331 366,80

2 653,31

1 334 020,11

Wydatki bieżące stanowi kwota - 8 882 959,11 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 773 921,20 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 276 874

3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 232 035 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 620 329

5) obsługa długu - 200 000 zł

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 65 252 zł

w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 61 385 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 3 860 878 zł, z tego:

1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 3 072 845

w tym: środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 3 050 359


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2015
Wójta Gminy Giby
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 40 173,31zł

1 167,86 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne

1 485,45 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wyposażenia Gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne

28 500 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów

9 020 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 9 020 zł

9 020 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 145 962,31 zł

8 zł - składki na Fundusz Pracy związane z uzupełnianiem spisu wyborców

1 485,45 zł - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych

1 167,86 zł - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do Gimnazjum

28 500 zł - świadczenia społeczne związane z dożywianiem uczniów

9 020 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

2 700 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych

1 352 zł - zakup usług zdrowotnych i składek

10 000 zł - zakup materiałów związanych z gopspodarką mieszkaniową

600 zł - szkolenia pracowników w zakresie zadań zleconych w administracji

2 170 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz koszty egzekucyjne w administracji

8 500 zł - zakup materiałów do jednostek OSP na terenie gminy

3 305 zł - usługi związane z punktem przedszkolnym

67 984 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi

5 000 zł - zakup energii na oświetlenie uliczne

4 170 zł - wynagrodzenie bezosobowe w Gimnazjum

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 114 809 zł

8 zł - wynagrodzenie bezosobowe oraz składki społeczne związane z uzupełnianiem spisu wyborców

2 700 zł - wynagrodzenie osobowe, składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych

1 352 zł - zakup materiałów w GOPS-ie

9 020 zł - świadczenia rodzinne

10 000 zł - zakup usług w gospodarce mieszkaniowej

2 770 zł - zakup materiałów w administracji

8 500 zł - zakup usług i opłat różnych składek związanych z funkcjonowaniem 5 jednostek OSP

7 475 zł - zakup materiałów związanych z dowożeniem uczniów

67 984 zł - zakup materiałów i usług związanych z gospodarką odpadami

5 000 zł - różne opłaty i składki w zakresie oczyszczania wsi

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci BUDTRADE.pl

Ekipa BUDTRADE.pl to fachowcy w dziedzinie materiałów budowlanych oraz ich efektywnego wykorzystania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama