Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 52.2015 Wójta Gminy Czyże

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532) oraz §12 Uchwały Nr 2.11.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2015 zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 24 908,00 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 355 780 zł w tym:

a) dochody bieżące - 6 218 885

b) dochody majątkowe - 1 136 895 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 557 780 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 5 784 002

b) wydatki majątkowe - 1 773 778 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 202 000 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk


Załącznik do Zarządzenia Nr 52.2015
Wójta Gminy Czyże
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj:

Własne

Dział

Roz

dział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

141 380,00

19 000,00

160 380,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00

19 000,00

19 000,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0,00

19 000,00

19 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

12 626,00

628,00

13 254,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

12 626,00

628,00

13 254,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00

628,00

628,00

Razem własne:

5 733 323,00

19 628,00

5 752 951,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Roz

dział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

24 639,00

5 280,00

29 919,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

4 340,00

5 280,00

9 620,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 340,00

5 280,00

9 620,00

Razem zlecone:

947 121,00

5 280,00

952 401,00

Razem w drodze porozumień:

650 428,00

0,00

650 428,00

Ogółem:

7 330 872,00

24 908,00

7 355 780,00

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.321.2015.BB z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono się plan dochodów w dziale 854 o 628 z tytułu dotacji celowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.- "Wyprawka szkolna";

2. Na podstawie porozumienia Nr DPS/18/XX/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwiększono plan dochodów w dziale 852 o dotację w wysokości 19 000 na realizację zadania publicznego pod tytułem "Powstrzymajmy przemoc razem".

3. W związku z otrzymanym pismem Nr DBŁ.3101-5-4/27/15 z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dotacji celowej w dziale 751 na kwotę 5 280 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet członków obwodowych komisji do spraw referendum.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 206 463,00

0,00

1 206 463,00

75011

Urzędy wojewódzkie

104 959,00

- 3 000,00

101 959,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

69 966,00

- 3 000,00

66 966,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 619,00

- 20,00

6 599,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 168,00

20,00

2 188,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

951 904,00

3 000,00

954 904,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

105 900,00

- 621,00

105 279,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11 924,00

3 621,00

15 545,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

73 910,00

0,00

73 910,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

73 910,00

0,00

73 910,00

4260

Zakup energii

11 000,00

- 2,00

10 998,00

4270

Zakup usług remontowych

7 000,00

2,00

7 002,00

801

Oświata i wychowanie

2 388 907,00

0,00

2 388 907,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

441 471,00

0,00

441 471,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 027,00

1 000,00

2 027,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 200,00

- 1 000,00

4 200,00

4260

Zakup energii

2 000,00

1 000,00

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 552,00

- 1 000,00

1 552,00

852

Pomoc społeczna

331 914,00

19 000,00

350 914,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

600,00

19 000,00

19 600,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 920,00

1 920,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

17 080,00

17 080,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

90 406,00

628,00

91 034,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15 783,00

628,00

16 411,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

628,00

628,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

352 550,00

0,00

352 550,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

75 000,00

- 689,00

74 311,00

4300

Zakup usług pozostałych

14 000,00

- 689,00

13 311,00

90095

Pozostała działalność

92 050,00

689,00

92 739,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 084,00

689,00

1 773,00

Razem własne:

5 717 959,00

19 628,00

5 737 587,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

24 639,00

5 280,00

29 919,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

4 340,00

5 280,00

9 620,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

5 280,00

5 280,00

Razem zlecone:

947 121,00

5 280,00

952 401,00

Razem w drodze porozumień:

867 792,00

0,00

867 792,00

Ogółem:

7 532 872,00

24 908,00

7 557 780,00

Na podstawie otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków w działach 751 852 i 854 na łączną kwote 24 908 zł

Ponadto na wniosek kierowników jednostek dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe