reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Sejny

z dnia 4 września 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok

Na podstawie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę 6 535,95 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę20 009,00 zł.;

2) zwiększa się wydatki o kwotę26 544,95 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem:11 130 176,03 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie11 081 574,03 zł.,

b) majątkowe w kwocie48 602,00 zł.;

2) Plan wydatków ogółem:12 018 637,03 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie10 929 507,03 zł.,

b) majątkowe w kwocie1 089 130,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 4 września 2015 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

9 512 435,00

0,00

9 512 435,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

27 760,00

6 460,00

34 220,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

5 006,00

6 460,00

11 466,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 006,00

6 460,00

11 466,00

852

Pomoc społeczna

1 189 069,58

75,95

1 189 145,53

85215

Dodatki mieszkaniowe

347,58

75,95

423,53

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

347,58

75,95

423,53

Razem:

1 611 205,08

6 535,95

1 617 741,03

OGÓŁEM:

11 123 640,08

6 535,95

11 130 176,03

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów

Plan na 2015 rok

1

2

DOCHODY OGÓŁEM

11 130 176,03

1. Dochody bieżące

11 081 574,03

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

49 963,00

2. Dochody majątkowe

48 602,00

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

0,00

- dochody ze sprzedaży majątku

3 090,00

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

45 512,00

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 4 września 2015 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

461 787,00

0,00

461 787,00

40002

Dostarczanie wody

461 787,00

0,00

461 787,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 000,00

6 000,00

17 000,00

4260

Zakup energii

91 000,00

-7 000,00

84 000,00

4270

Zakup usług remontowych

15 350,00

2 000,00

17 350,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

1 000,00

4 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

-2 000,00

0,00

750

Administracja publiczna

2 114 955,00

0,00

2 114 955,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 938 257,00

0,00

1 938 257,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120 426,00

-4 000,00

116 426,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

21 084,00

4 000,00

25 084,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

209 321,00

0,00

209 321,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

205 321,00

0,00

205 321,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 707,00

-600,00

25 107,00

4260

Zakup energii

16 000,00

600,00

16 600,00

801

Oświata i wychowanie

3 423 255,00

0,00

3 423 255,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

73 433,00

0,00

73 433,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 433,00

-1 300,00

133,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

2 300,00

2 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

-1 000,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 218 982,00

0,00

1 218 982,00

90095

Pozostała działalność

624 412,00

0,00

624 412,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

111 430,00

-500,00

110 930,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 840,00

500,00

8 340,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

186 000,00

0,00

186 000,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

10 000,00

0,00

10 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

-3 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 500,00

3 500,00

10 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

-500,00

0,00

Razem:

10 400 896,00

0,00

10 400 896,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

27 760,00

6 460,00

34 220,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

5 006,00

6 460,00

11 466,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

6 460,00

6 460,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 185,00

109,00

2 294,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

-109,00

91,00

852

Pomoc społeczna

1 189 069,58

75,95

1 189 145,53

85215

Dodatki mieszkaniowe

347,58

75,95

423,53

3110

Świadczenia społeczne

340,62

74,44

415,06

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6,96

1,51

8,47

Razem:

1 611 205,08

6 535,95

1 617 741,03

OGÓŁEM:

12 012 101,08

6 535,95

12 018 637,03

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2015 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

12 018 637,03

1. Wydatki bieżące

10 929 507,03

1) wydatki jednostek budżetowych

8 906 461,87

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 915 364,64

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 991 097,23

2) dotacje na zadania bieżące

75 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 862 264,16

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

58 781,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

27 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 089 130,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 089 130,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

53 543,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 4 września 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75110 na podstawie pisma DSW-850-8/15 Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 1 września 2015 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum.

Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pism FB-II.3111.272.2015.MA i FB-II.3111.393.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 9 lipca 2015 r. i 28 sierpnia 2015 r. zwiększających dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 §§ 4260 i 4700 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i podróże służbowe krajowe pracowników.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup energii.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80150 §§ 4210 i 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na odpisy na[1]) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 §§ 4210 i 4410 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75110 na podstawie pisma DSW-850-8/15 Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 1 września 2015 r. zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum.

Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pism FB-II.3111.272.2015.MA i FB-II.3111.393.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 9 lipca 2015 r. i 28 sierpnia 2015 r. zwiększających dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r.

Wójt Gminy


Dariusz Adam Łostowski


[1]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agata Koschel-Sturzbecher

Adwokat, publicystka i szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama