reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Filipów

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.358 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 122.372 zł a zmniejsza o kwotę 115.014 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 13.052.723 zł:

- bieżące - 12.481.533 zł,

- majątkowe - 571.190 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 13.052.723 zł:

- bieżące - 11.574.499 zł,

- majątkowe - 1.478.224 zł.

§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:

1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 170.085 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

19 875,00

7 358,00

27 233,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

3 398,00

7 358,00

10 756,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 398,00

7 358,00

10 756,00

Razem:

2 134 847,00

7 358,00

2 142 205,00

Na ogólne dochody w wysokości 13.052.723 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.481.533 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.806 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 571.190 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 4.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 297.194 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 077 942,00

17 120,00

1 095 062,00

60016

Drogi publiczne gminne

957 942,00

17 120,00

975 062,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 500,00

2 000,00

11 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

108 142,00

15 000,00

123 142,00

4430

Różne opłaty i składki

1 509,00

120,00

1 629,00

750

Administracja publiczna

1 739 386,00

12 880,00

1 752 266,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 297 295,00

- 1 000,00

1 296 295,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

750 307,00

- 33 000,00

717 307,00

4300

Zakup usług pozostałych

101 120,00

30 000,00

131 120,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6 000,00

2 000,00

8 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

13 000,00

1 000,00

14 000,00

4430

Różne opłaty i składki

13 000,00

1 000,00

14 000,00

75095

Pozostała działalność

316 915,00

12 880,00

329 795,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000,00

12 880,00

52 880,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

178 380,00

0,00

178 380,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

178 380,00

0,00

178 380,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

14 923,00

2 000,00

16 923,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 249,00

- 3 800,00

21 449,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 826,00

300,00

2 126,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 100,00

500,00

1 600,00

4430

Różne opłaty i składki

5 970,00

1 000,00

6 970,00

758

Różne rozliczenia

35 000,00

- 30 000,00

5 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

35 000,00

- 30 000,00

5 000,00

4810

Rezerwy

35 000,00

- 30 000,00

5 000,00

801

Oświata i wychowanie

4 436 299,00

0,00

4 436 299,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

307 192,00

0,00

307 192,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

800,00

300,00

1 100,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

500,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

80 326,00

- 800,00

79 526,00

852

Pomoc społeczna

1 235 366,00

0,00

1 235 366,00

85202

Domy pomocy społecznej

112 000,00

- 7 217,00

104 783,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

112 000,00

- 7 217,00

104 783,00

85206

Wspieranie rodziny

18 297,00

- 25,00

18 272,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 130,00

- 197,00

12 933,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

100,00

100,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

30,00

30,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

42,00

42,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

81 051,00

1 402,00

82 453,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

602,00

602,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

800,00

800,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

166 000,00

4 000,00

170 000,00

3110

Świadczenia społeczne

165 000,00

4 000,00

169 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

286 415,00

1 840,00

288 255,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 500,00

1 840,00

4 340,00

Razem:

10 910 518,00

0,00

10 910 518,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

19 875,00

7 358,00

27 233,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

3 398,00

7 358,00

10 756,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

7 358,00

7 358,00

852

Pomoc społeczna

1 817 564,00

0,00

1 817 564,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 758 100,00

0,00

1 758 100,00

3110

Świadczenia społeczne

1 634 180,00

- 40 000,00

1 594 180,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

78 224,00

40 000,00

118 224,00

Razem:

2 134 847,00

7 358,00

2 142 205,00

Na ogólne wydatki w kwocie 13.052.723 zł złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.574.499 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.309.158 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.342.214zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.966.944 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 365.663 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.636.655 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 175.023 zł.

5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.478.224 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 417.378 zł.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Ad zał. Nr 1 - Nr 2. Dokonane zmiany w planie związane są ze zwiekszeniem dotacji na przeprowadzenie referndum ogólnokrajowego.

Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe została pozytywnie zaakceptowana przez Komisję Gospodarczą i Rolnictwa Rady Gminy Filipów w dniu 28.08.2015 r.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama